Τα νέα μας

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ 'VHF'

Έχουν περάσει 18 μήνες από την ψήφιση νομοσχεδίου για απαλλαγή υποχρέωσης ερασιτεχνικών σκαφών να πληρώνουν σε εκκαθαρίστριες εταιρίες για το VHF και οι λιμενικοί δεν το γνωρίζουν, καλό είναι να το τυπώσετε για να τους το δείχνετε.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟ
Σ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 158
18 Φεβρουαρίου 2010
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4113.265/01/2009

Τροποποίηση διατάξεων Υπουργικών Αποφάσεων 1218.83/18−09−1995 (Β΄ 835/05−10−1995) ’Έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών τηλεπικοινωνιών των εμπορικών πλοίων.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
΄Αρθρο 1
Η Υπουργική Απόφαση 1218.83/18−09−1995 (Β΄ 835/ 05−10−1995) ’Έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας Σταθμών Τηλεπικοινωνιών των Εμπορικών Πλοίων», όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 4113.156/01/2002/16−05−2002 (Β’ 666/28−5−2002), τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 1»
Εφαρμογή
1. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται σε όλα τα πλοία υπό Ελληνική σημαία που φέρουν τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό που καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία τους στο Π.Δ. 362/84 (Α’ 124) ή φέρουν ραδιοεξοπλισμό GMDSS σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής δεν εφαρμόζονται στα μικρά σκάφη που εμπίπτουν στις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 23 «Μικρά σκάφη − Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών» και φέρουν μόνο ραδιοεξοπλισμό VHF ή VHF/DSC και / ή EPIRB εγκεκριμένου τύπου, εφ’ όσον με ευθύνη των ιδιοκτητών των σκαφών αυτών, ο ραδιοεξοπλισμός αυτός χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διεξαγωγή ραδιοεπικοινωνιών κινδύνου και ασφαλείας και ραδιοεπικοινωνιών κατεύθυνσης πλοίου − προς πλοίο. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία του ραδιοεξοπλισμού VHF ή VHF/DSC και / ή EPIRB καταχωρούνται στην άδεια εκτέλεσης πλόων όπως προβλέπεται στον ως άνω Γενικό Κανονισμό Λιμένα. Τα σκάφη στα οποία εφαρμόζεται η διάταξη αυτή, τα οποία φέρουν προαιρετικά ραδιοεξοπλισμό VHF ή VHF/DSC και / ή EPIRB, δεν απαιτείται να είναι συμβεβλημένα με αναγνωρισμένη, από το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών, εκκαθαρίστρια εταιρεία. Στα σκάφη αυτά χορηγείται Διεθνές Διακριτικό Σήμα (Δ.Δ.Σ.) και Διακριτικό Σταθμού Πλοίου (Δ.Σ.Π.) εφόσον φέρουν ραδιοεξοπλισμό ψηφιακής επιλογικής κλήσης (DSC) και /ή EPIRB. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται επίσης στην Άδεια Εκτελέσεως Πλόων».

 

Για να το κατεβάσετε πατήστε εδώ

23-08-2011 14:26:01