ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ Ο.Φ.Σ.

K A T A ΣT A T I K O

       TOY ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ «Π.Ο.Φ.Σ.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑΔIAKPITIKA-ΕΔPA-ΣΚΟΠΟΙ-ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ

Ά ρ θ ρ ο   1ο

      1.0. Επωνυμία, διακριτικός τίτλος, έδρα.                                                                                                                                                                     

1.1.Με το παρόν μετατρέπεται το καταστατικό της από……… 1996 ίδρυσης του  μη κερδοσκοπικού ομίλου με την επωνυμία ‘ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ’, και τον διακριτικό τίτλο, «Π.Ο.Φ.Σ.» με τον οποίο θα καλείται, για χάρη συντομίας, στα λοιπά άρθρα του Kαταστατικού αυτού και ο οποίος έχει ως έδρα του το Ηράκλειο Κρήτης. 

1.2.Λάβαρο και διακριτικά σήματα του «Π.Ο.Φ.Σ.» καθορίζονται με εσωτερικό κανονισμό και έως ότου αυτός να καταρτισθεί με  απόφαση του Δ.Σ.

Ά ρ θ ρ ο   2ο

Σκοποί του« Π.Ο.Φ.Σ.»   

2.1.0.  Σκοποί του«Π.Ο.Φ.Σ.» είναι μη κερδοσκοπικοί και ειδικότερα:

2.1.1.Η ένωση, εκπροσώπηση και συντονισμός ενεργειών υπό ένα φορέα των ιδιοκτητών φουσκωτών σκαφών αλλά και των φίλων του φουσκωτού σκάφους, της θάλασσας, του θαλάσσιου πλούτου και περιβάλλοντος, αυτών που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση και αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος, την μόλυνση των ακτών, των θαλασσών και γενικά την προστασία του ενάλιου πλούτου για την ανάπτυξη, ενδεικτικά μνημονευομένων α) δεσμών φιλίας, β) πνεύματος αλληλεγγύης, γ) ορθής συμπεριφοράς στην θάλασσα δ) αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών ε) παροχής αρωγής σε περίπτωση ακυβερνησίας των σκαφών τους στ) σχέσεων αφ’ ενός μεταξύ των μελών και αφ’ ετέρου με άλλους ναυτικούς, ναυταθλητικούς, οικολογικούς και πολιτιστικούς συλλόγους ή φορείς κλπ.

2.1.2.Η συνεργασία με την Πολιτεία αλλά και κάθε αρμόδιο φορέα για, την επίτευξη βελτίωσης των συνθηκών αύξησης του Ελληνικού στόλου των φουσκωτών σκαφών με φορολογικές ελαφρύνσεις και κάθε άλλης μορφής κίνητρα. Η βελτίωση των συνθηκών, ναυσιπλοΐας, ελλιμενισμού και ασφάλειας των σκαφών και των επιβατών τους καθώς και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής πρόσβασης των  φουσκωτών σκαφών στην θάλασσα. Ενδεικτικά μνημονευόμενοι στόχοι είναι η δημιουργία κατάλληλων και ελευθέρων κεκλιμένων επιπέδων (γλιστρών) πρόσβασης στην θάλασσα, η εξασφάλιση των συνθηκών ελεύθερης και νόμιμης πρόσβασης καυσίμων ανεφοδιασμού των φουσκωτών σκαφών σε όλα τα λιμάνια, τα αλιευτικά καταφύγια καθώς και σε κάθε οργανωμένο χώρο πρόσδεσης σκαφών της χώρας, η δημιουργία ελευθέρων  σταθερών και πλωτών μαρίνων για μικρά σκάφη καθώς και η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής αξιοποίησής των φουσκωτών σκαφών.

2.1.3. Η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική, κοινωνική και ηθική στήριξη της Κρήτης, της νησιώτικης Ελλάδας και ιδιαίτερα των ακριτικών και απομονωμένων περιοχών και νησιών.

2.1.4.Η οργάνωση ομάδων διάσωσης, που θα μπορούν να συνδράμουν το έργο των λιμενικών κ.λ.π. Αρχών σε περίπτωση εκτάκτων ναυτικών καταστάσεων και σε κάθε άλλη περίπτωση που οι Αρχές χρειάζονται την συνδρομή τους ενδεικτικά μνημονευόμενης  αυτής στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας.

2.1.5.Η οργάνωση, διάδοση και η ανάπτυξη των κάθε μορφής θαλασσίων και ναυτικών δραστηριοτήτων, αθλημάτων, αθλοπαιδιών, αγώνων ταχυπλοΐας αλλά και πάσης φύσεως αγώνων κλπ, προς ψυχαγωγία των  μελών.

2.1.6.Η ανάπτυξη πνεύματος ναυτοσύνης στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη πνεύματος προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος με την πραγματοποίηση συνεδρίων και σεμιναρίων, προβολών καθώς και με κάθε σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας όπως είναι η δημιουργία ιστοσελίδας, η οργάνωση ραδιοφωνικών η / και τηλεοπτικών εκπομπών κλπ.

2.1.7.Η επιμόρφωση των μελών του και κάθε τρίτου για τους κανόνες ναυσιπλοΐας και τις δυνατότητες του φουσκωτού σκάφους.

2.1.8. Η ανάπτυξη κάθε εν γένει αναγκαίας δραστηριότητος για την εξυπηρέτηση των σκοπών του «Π.Ο.Φ.Σ.» καθώς και η συνεχής αναβάθμιση του, προσαρμοζόμενη στις συνεχείς εξελίξεις της κοινωνίας.

2.1.9.  Η ένταξη του ομίλου στην πολιτική προστασία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Περιφέρειας Κρήτης και σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία δύναται να συνδράμει.

2.2.0.Το «Π.Ο.Φ.Σ.» έχει περιοριστικά τους ανωτέρω σκοπούς. Απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση από τους σκοπούς αυτούς χωρίς την τροποποίηση του παρόντος.

2.3.0. Mέσα για την πραγμάτωση των σκοπών είναι.....................

 

Διαβάστε και κατεβάστε το καταστατικό του Π.Ο.Φ.Σ. εδώ