ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ Ο.Φ.Σ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

 

K A T A ΣT A T I K OΥ

 

TOY ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

«Π.Ο.Φ.Σ.»

 

ΜΕ ΑΦΜ 999677899

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Α

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑΔIAKPITIKA-ΕΔPA-ΣΚΟΠΟΙ-ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ

 

Ά ρ θ ρ ο   1ο

      

Επωνυμία, διακριτικός τίτλος, έδρα.

 

1.0.Με το παρόν μετατρέπεται το καταστατικό της από 22/12/2009 μεταβολής του  μη κερδοσκοπικού συλλόγου με την επωνυμία ‘ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ’, και τον διακριτικό τίτλο, «Π.Ο.Φ.Σ.» με τον οποίο θα καλείται, για χάρη συντομίας, στα λοιπά άρθρα του Kαταστατικού αυτού και ο οποίος έχει ως έδρα του το Ηράκλειο Κρήτης. 

1.1.Λάβαρο και διακριτικά σήματα του «Π.Ο.Φ.Σ.» καθορίζονται με εσωτερικό κανονισμό και έως ότου αυτός να καταρτισθεί με  απόφαση του Δ.Σ.

 

Ά ρ θ ρ ο   2ο

 

Σκοποί του« Π.Ο.Φ.Σ.»

 

2.1.0.  Σκοποί του«Π.Ο.Φ.Σ.» είναι μη κερδοσκοπικοί και ειδικότερα:

2.1.1.Η ένωση, εκπροσώπηση και συντονισμός ενεργειών υπό ένα φορέα των ιδιοκτητών φουσκωτών και λοιπών σκαφών, των φίλων αυτών, αλλά και φίλων της  θάλασσας, του θαλάσσιου πλούτου και περιβάλλοντος, αυτών που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση και αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος, την μόλυνση των ακτών, των θαλασσών και γενικά την προστασία του ενάλιου πλούτου για την ανάπτυξη, ενδεικτικά μνημονευομένων α) δεσμών φιλίας, β) πνεύματος αλληλεγγύης, γ) ορθής συμπεριφοράς στην θάλασσα δ) αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών ε) παροχής αρωγής σε περίπτωση ακυβερνησίας των σκαφών τους στ) σχέσεων αφ’ ενός μεταξύ των μελών και αφ’ ετέρου με άλλους ναυτικούς, ναυταθλητικούς, οικολογικούς και πολιτιστικούς συλλόγους ή φορείς κλπ.

2.1.2.Η συνεργασία με την Πολιτεία αλλά και κάθε αρμόδιο φορέα για, την επίτευξη βελτίωσης των συνθηκών αύξησης του Ελληνικού στόλου των φουσκωτών και λοιπών σκαφών με φορολογικές ελαφρύνσεις και κάθε άλλης μορφής κίνητρα. Η βελτίωση των συνθηκών, ναυσιπλοΐας, ελλιμενισμού και ασφάλειας των σκαφών και των επιβατών τους καθώς και στην εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής πρόσβασης των  φουσκωτών και λοιπών σκαφών στην θάλασσα. Ενδεικτικά μνημονευόμενοι στόχοι είναι η δημιουργία κατάλληλων και ελευθέρων κεκλιμένων επιπέδων (γλιστρών) πρόσβασης στην θάλασσα, η εξασφάλιση των συνθηκών ελεύθερης και νόμιμης πρόσβασης καυσίμων ανεφοδιασμού των σκαφών σε όλα τα λιμάνια, τα αλιευτικά καταφύγια καθώς και σε κάθε οργανωμένο χώρο πρόσδεσης σκαφών, η δημιουργία ελευθέρων  σταθερών και πλωτών μαρίνων για μικρά σκάφη καθώς και η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής αξιοποίησής των φουσκωτών και λοιπών σκαφών.

2.1.3. Η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική, κοινωνική και ηθική στήριξη της Κρήτης, της νησιώτικης Ελλάδας και ιδιαίτερα των ακριτικών και απομονωμένων περιοχών και νησιών.

2.1.4.Η οργάνωση ομάδων διάσωσης, που θα μπορούν να συνδράμουν το έργο των λιμενικών κ.λ.π. Αρχών σε περίπτωση εκτάκτων ναυτικών καταστάσεων και σε κάθε άλλη περίπτωση που οι Αρχές χρειάζονται την συνδρομή τους ενδεικτικά μνημονευόμενης  αυτής στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας.

2.1.5.Η οργάνωση, διάδοση και η ανάπτυξη των κάθε μορφής θαλάσσιων και ναυτικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, αθλημάτων, αθλοπαιδιών, αγώνων ταχυπλοΐας αλλά και πάσης φύσεως αγώνων κλπ, προς ψυχαγωγία των  μελών.

2.1.6.Η ανάπτυξη πνεύματος ναυτοσύνης στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη πνεύματος προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος με την πραγματοποίηση σεμιναρίων για τα μελή του, προβολών καθώς και με κάθε σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας όπως είναι η δημιουργία ιστοσελίδας.

2.1.7.Η επιμόρφωση των μελών του για τους κανόνες ναυσιπλοΐας

2.1.8. Η ανάπτυξη κάθε εν γένει αναγκαίας δραστηριότητος για την εξυπηρέτηση των μελών του «Π.Ο.Φ.Σ.»καθώς και η συνεχής αναβάθμιση του, προσαρμοζόμενη στις συνεχείς εξελίξεις της κοινωνίας.

2.1.9.  Η ένταξη του συλλόγου στην πολιτική προστασία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Περιφέρειας Κρήτης και σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία δύναται να συνδράμει.

 

2.2.0.Ο «Π.Ο.Φ.Σ.»έχει περιοριστικά τους ανωτέρω σκοπούς. Απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση από τους σκοπούς αυτούς χωρίς την τροποποίηση του παρόντος.

 

2.3.0. Mέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του «Π.Ο.Φ.Σ.» είναι:                    

2.3.1.Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας με διαλέξεις, σεμινάρια, πραγματοποίηση θαλασσίων ταξιδιών, αποστολών αγάπης και στήριξης, εκστρατείες καθαρισμού ακτών, χορών και συνεστιάσεων, με προβολή ταινιών, λειτουργία βιβλιοθηκών, εντευκτηρίων, κ.λ.π. με θεματολογία τους σκοπούς του «Π.Ο.Φ.Σ.» αποκλειστικά για τα μέλη του.

2.3.2.H ενεργοποίηση και εντατικοποίηση του ενδιαφέροντος της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών φορέων και της κοινής γνώμης για την χρησιμότητα του φουσκωτού σκάφους καθώς και για τα προβλήματα του θαλασσίου περιβάλλοντος  και των Ελληνικών νησιών.       

2.3.3. H δημιουργία περιοδικού, εφημερίδας, βιβλίων, χαρτών και κάθε περιεχομένου εντύπων καθώς και υλικούς φορείς ήχου και εικόνας ανάλογου περιεχομένου, με σκοπό την προβολή των σκοπών, των στόχων και επιτεύξεων του «Π.Ο.Φ.Σ.» καθώς και την παροχή κάθε αναγκαίας πληροφορίας, σχέση έχουσα με την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση των ιδιοκτητών φουσκωτών και λοιπών σκαφών, και του κοινού, εν γένει, όπως, ενδεικτικά μνημονεύονται : δελτία καιρού, πληροφορίες σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες ελλιμενισμού και τροφοδοσίας σε κάθε περιοχή, θέσεις όπου υπάρχουν κεκλιμένα επίπεδα (γλίστρες) πρόσβασης στην θάλασσα, νομικές πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις των ιδιοκτητών σκαφών, όρους που πρέπει να περιλαμβάνονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια σκαφών, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασίες έκδοσης άδειας χειριστού, άδειας πλοών, άδειας VHFκαθώς και κάθε άλλης αναγκαίας πληροφορίας για την νόμιμη κυκλοφορία των σκαφών στην θάλασσα, αλλά και την μεταφορά και φύλαξη τους στην στεριά.

2.3.4.Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών μελετών, από κατάλληλους επιστήμονες για τεχνικά, κ.λ.π. θέματα, που αφορούν στο φουσκωτό σκάφος, στην πρόσβαση του στη θάλασσα, στην ασφαλή ναυσιπλοΐα, το θαλάσσιο περιβάλλον κ.λ.π., όπως είναι η σύνταξη κανονισμών, οι οποίοι θα αποτελούν τα μέσα και θα διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των σκοπών του καταστατικού του «Π.Ο.Φ.Σ.» καθώς και η πραγματοποίηση διαβημάτων προς τις αρμόδιες Αρχές, εφόσον συντρέχει λόγος, για τα παραπάνω θέματα.

2.3.5.Κάθε άλλο νόμιμο μέσο που εξουσιοδοτείται με το παρόν να αποφασίσει  το Δ.Σ. του «Π.Ο.Φ.Σ.»

 

Ά ρ θ ρ ο  3ο

 

Πόροι του« Π.Ο.Φ.Σ.»

 

3.1.0. Πόροι του« Π.Ο.Φ.Σ.» είναι:

3.1.1.Τα ποσά που προέρχονται από δωρεές των μελών και φίλων: α) το ποσό για το δικαίωμα εγγραφής κάθε νέου μέλους β) τις ετήσιες συνδρομές των μελών του γ) τις ετήσιες συνδρομές των φίλων του, και δ) τις έκτακτες εισφορές, τις οποίες αποφασίζει το Δ.Σ.του «Π.Ο.Φ.Σ.»για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας του και εγκρίνονται από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του. Το ύψος του ποσού εγγραφής νέων μελών καθώς και το ύψος της ετήσιας συνδρομής κάθε μέλους και φίλου ορίζονται από το Δ.Σ. στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του συλλόγου και  μεταβάλλονται και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.1.2.Έσοδα από ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις, χορούς, λαχειοφόρες αγορές, παραστάσεις και λοιπές εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιούνται

  3.1.3. Κάθε άλλη είσπραξη, η οποία θα προέρχεται από κάθε άλλη νόμιμη αιτία και θα πραγματοποιείται κατόπιν ειδικής έγκρισης του Δ.Σ. του «Π.Ο.Φ.Σ.».

 

3.2.0.  Ο «Π.Ο.Φ.Σ.»είναι δυνατόν να λειτουργήσει και με περιουσιακά στοιχεία, τα οποία του έχουν χρησιδανεισθεί από τα μέλη του καθώς και να αποδεχθεί την φιλοξενία της έδρας του στις εγκαταστάσεις των μελών της.

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Β’

 

MEΛH – YΠOXPEΩΣEIΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Ά ρ θ ρ ο    4ο

 

4.1.0.Ο «Π.Ο.Φ.Σ.»αποτελείται από δόκιμα, τακτικά, επίτιμα μέλη και φίλους.

 

4.2.0.Δόκιμο  μέλοςμπορεί να γίνει μετά από αίτηση του, κάθε άτομο που έχει συμπληρώσει το 18Ο έτος ηλικίας του και είναι ιδιοκτήτης φουσκωτού η άλλου τύπου σκάφους  ή ακόμα οποιοσδήποτε φίλος αυτών και της θάλασσας γενικότερα και εφόσον αποδέχεται τα παρακάτω :

4.2.1. Να αποδέχεται εξ ολοκλήρου και ανεπιφύλακτος το παρόν καταστατικό και τις τυχόν τροποποιήσεις του, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του «Π.Ο.Φ.Σ.», καθώς και τις αποφάσεις του, όπως θα προσδιορίζονται στο τυποποιημένο έντυπο αίτησης.

4.2.2.Να αποδέχεται να δοθούν τα προσωπικά του στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του σκάφους του (εφόσον διαθέτει) στον «Π.Ο.Φ.Σ.», αλλά και από τα προσωπικά του στοιχεία το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, καθώς και τα στοιχεία του σκάφους του εφόσον ζητηθούν από άλλη οργάνωση (Ομοσπονδία). Σε περίπτωση που ο «Π.Ο.Φ.Σ.» έχει αμφιβολία περί την ακρίβεια ή την επάρκεια των άνω στοιχείων δικαιούται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, τα οποία έκαστο μέλος υποχρεούται να του τα προσκομίσει.

 

4.3.0. Τακτικό μέλοςμπορεί να γίνει ένα δόκιμο μέλος αφού έχει συμπληρώσει 12 μήνες ως δόκιμο, και μετά από έγκριση του Δ.Σ, ενώ πρώτα έχει παρακολουθήσει υποχρεωτικά τα ανάλογα σεμινάρια που οργανώνει ο «Π.Ο.Φ.Σ.» για την επιμόρφωση των δόκιμων μελών του.

 

4.4.0. Αίτηση εγγραφής μέλους στον «Π.Ο.Φ.Σ.»

4.4.1.H αίτηση του προς εγγραφή δόκιμου μέλους στέλνετε προς τον Γ.Γραμματέα του Δ.Σ. του «Π.Ο.Φ.Σ.». Το Δ.Σ. του «Π.Ο.Φ.Σ.» υποχρεούται να εξετάσει και διακριβώσει με κάθε νόμιμο τρόπο αν το υποψήφιο δόκιμο μέλος πληρεί τις προϋποθέσεις για την εγγραφή του και σε διάστημα 30 ημερών να αποφασίσει με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) την εγγραφή του ή όχι. Κάθε δόκιμο μέλος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα με ένα Τακτικό μέλος εκτός της δυνατότητας να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Όργανα Διοίκησης του «Π.Ο.Φ.Σ.»  αλλά και να έχει δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και εκλογές για την ανάδειξη αυτών.

4.4.2.Η αίτηση εγγραφής μέλους στον «Π.Ο.Φ.Σ.» συνοδεύεται υποχρεωτικά, από: Το τυποποιημένο έντυπο αίτησης εγγραφής νέου μέλους του «Π.Ο.Φ.Σ.»  που θα αναφέρονται και τα δύο (2) τουλάχιστο τακτικά μέλη του «Π.Ο.Φ.Σ.» που το προτείνουν, Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας συνοδευμένη από 2 πρόσφατες, όμοιες, έγχρωμες φωτογραφίες σε πρότυπο αστυνομικής ταυτότητας, Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνα επικοινωνίας και εφόσον είναι ιδιοκτήτης σκάφους τον αριθμό λεμβολόγησης, ή νηολόγησης ή Βιβλίου Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) του σκάφους του με προσδιορισμό του μήκους του, της ιπποδύναμης του και του εργοστασίου κατασκευής του.

 

4.5.0Αρνητική εισήγηση – καταγγελία νέου μέλους.

4.5.1 Αρνητική εισήγηση – καταγγελία για το προς εισδοχή νέο μέλος μπορεί να συντάξει οποιοδήποτε τακτικό και ενήμερο οικονομικά μέλος του «Π.Ο.Φ.Σ.» με την προϋπόθεση να είναι επώνυμη και τεκμηριωμένη. Η εισήγηση στέλνετε έγκαιρα προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του «Π.Ο.Φ.Σ.». Το Δ.Σ. οφείλει να λάβει υπόψη του την καταγγελία και να αποφασίσει ανάλογα. Σε περίπτωση που η απόφαση του Δ.Σ. είναι απορριπτική κοινοποιείται αμέσως στον ενδιαφερόμενο ο οποίος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην επόμενη Γενική Συνέλευση η οποία υποχρεούται να αποφασίσει πλειοψηφικά.

 

4.6.0.  Δεν μπορεί να γίνει μέλος του«Π.Ο.Φ.Σ.» ή διαγράφεται από αυτό:  

4.6.1.Το μέλος εκείνο που δεν έχει ή έχει παύσει να έχει, τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για είναι μέλος του «Π.Ο.Φ.Σ.». Η διαδικασία αυτή μπορεί  να εφαρμοστεί από το Δ.Σ. είτε στα πλαίσια εκκαθάρισης του μητρώου του «Π.Ο.Φ.Σ.» είτε μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα του «Π.Ο.Φ.Σ.» είτε κατόπιν καταγγελίας κάθε μέλους προς το Δ.Σ. του «Π.Ο.Φ.Σ.» το οποίο  και αποφασίζει την παραμονή ή όχι στον «Π.Ο.Φ.Σ.».

 4.6.2.Το μέλος το οποίο δεν τηρεί τις προς τον «Π.Ο.Φ.Σ.» πάσης φύσεως υποχρεώσεις του, τις προβλέψεις του παρόντος καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του, τον εσωτερικό κανονισμό όπως αυτός καταρτίζεται από το Δ.Σ., καθώς και το σύνολο των αποφάσεων των οργάνων Διοίκησης του.

 

4.7.0. Υποχρεώσεις των μελών:

4.7.1.Να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους και τα νέα μέλη να καταβάλουν και το εισαγωγικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή τους, όπως αυτά αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό του συλλόγου. Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής γίνεται εις ολόκληρο μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους.

4.7.2.Όποιο μέλος καθυστερήσει την συνδρομή του πάνω από δώδεκα (12) μήνες, μπαίνει σε  παύση εννέα (9) μηνών και αν μετά και από αυτή (24 μήνες σύνολο) δεν εξοφλήσει, τότε θέτει τον εαυτό του μονομερώς εκτός συλλόγου και διαγράφεται από το μητρώο του «Π.Ο.Φ.Σ.»  αφού προηγουμένως έχει ειδοποιηθεί από τον Γενικό Γραμματέα του «Π.Ο.Φ.Σ.».

4.7.3.Μέλος που έχει διαγραφεί, μπορεί να επανεγγραφεί, με νέα αίτηση του, αφού προηγουμένως εξοφλήσει τις ετήσιες συνδρομές που καθυστερούσε έως την διαγραφή του εκτός και αν έχει επέλθει περίοδος άνω του 1 έτους οπότε και εγγράφεται εκ νέου ως τακτικό μέλος. Ομοίως τα μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν άμεσα προς τον «Π.Ο.Φ.Σ.» κάθε ποσό τυχόν έκτακτης εισφοράς, την οποία αποφασίζει το Δ.Σ. για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.  Η απόφαση αυτή τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισής της από την πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία αν δεν εγκρίνει την άνω έκτακτη εισφορά, η οποία εν τω μεταξύ θα έχει καταβληθεί, τότε το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με μελλοντικές ετήσιες συνδρομές του κάθε μέλους.

4.7.4.Να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του «Π.Ο.Φ.Σ.», να συμμορφώνονται με το καταστατικό του και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του, και να συμμετέχουν στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

4.7.5.Να φροντίζουν ώστε με την συμπεριφορά τους να μη θίγουν το κύρος του «Π.Ο.Φ.Σ.», των οργάνων διοίκησης του και των μελών του, επιδεικνύοντας σεβασμό στην προσωπικότητά τους.

 

4.8.0.  Δικαιώματα των μελών :

4.8.1.Να ενημερώνονται για τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων του «Π.Ο.Φ.Σ.»και να ελέγχουν μέσα από τις νόμιμες καταστατικές διαδικασίες  τις εν γένει πράξεις τους,

4.8.2.Να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του «Π.Ο.Φ.Σ.», δι’ εγγράφου προτάσεως τους προς το Δ.Σ. αυτού, το οποίο οφείλει να απαντήσει σ’ αυτά εγγράφως, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών.

4.8.3.Να θέσουν με πρόταση υπογραφομένη από το 1/5 του αριθμού των τακτικών και οικονομικά ενήμερων μελών, οποιοδήποτε θέμα επιθυμούν να συζητηθεί από την Γενική Συνέλευση, αφού αναφέρουν αυτό με σαφήνεια, και με γραπτή αίτηση τους προς στο Δ.Σ. αυτού. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συμπεριλάβει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόταση αυτή έχει αποσταλεί αποδεδειγμένα στο Δ.Σ. είτε με επιστολή και απόδειξη παραλαβής της, είτε έχει επιδοθεί με Δικαστικό Επιμελητή, τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν την ανακοίνωση της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

 4.8.4. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από τον«Π.Ο.Φ.Σ.». και    διαγράφεται από το μητρώο των μελών του, οποτεδήποτε το ζητήσει με γραπτή αίτησή του προς το Δ.Σ.. Εάν η αίτηση του μέλους για αποχώρησή του υποβληθεί εντός του α’ ημερολογιακού τριμήνου έκαστου ημερολογιακού έτους, τότε το υπό αποχώρηση μέλος δεν οφείλει προς τον«Π.Ο.Φ.Σ.»  την ετήσια συνδρομή του. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η συνδρομή θα οφείλεται κανονικά έως το τέλος του ημερολογιακού έτους, κατά το οποίο γίνεται η αποχώρηση του μέλους.

4.8.5.Σε περίπτωση που μέλος αποχωρήσει κατά την διάρκεια του έτους δεν του επιστρέφονται οι ετήσιες συνδρομές, τις οποίες έχει προκαταβάλει στη αρχή του έτους, καθώς αυτές προορίζονται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του«Π.Ο.Φ.Σ.».

4.8.6. Να εφοδιάζονται με τον μοναδικό κωδικό επικοινωνίας (–Α-), την κάρτα μέλους του «Π.Ο.Φ.Σ.» και να απολαμβάνουν των προνομίων της, αλλά πιθανών και ανάλογο υλικό όπως αυτό αναφέρεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

 

4.9.0. Επίτιμα μέλη- Υποχρεώσεις - Δικαιώματα

4.9.1.Η Γενική Συνέλευση του«Π.Ο.Φ.Σ.», μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή μετά από πρόταση δέκα (10) τουλάχιστον μελών της, μπορεί να απονείμει τον τίτλο του επίτιμου μέλους του «Π.Ο.Φ.Σ.»σε φυσικά πρόσωπα, που προσέφεραν αποδεδειγμένα πολύτιμες υπηρεσίες για την ανάπτυξη των σκοπών του«Π.Ο.Φ.Σ.».

4.9.2.Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση πληρωμής ετήσιας συνδρομής

4.9.3.Έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε κάθε εκδήλωση και δραστηριότητα του«Π.Ο.Φ.Σ.»

4.9.4.Δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης του «Π.Ο.Φ.Σ.» ούτε και να ψηφίζουν σε  κάθε μορφής ψηφοφορία των τακτικών μελών του.

 

4.10.0.Φίλοι – Υποχρεώσεις - Δικαιώματα

4.10.1.Φίλος του «Π.Ο.Φ.Σ.»  μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του, κάθε άτομο που έχει συμπληρώσει το 18Ο έτος ηλικίας του, έχει σκοπό να υποστηρίξει και ενασχοληθεί με τους σκοπούς του «Π.Ο.Φ.Σ.»,δεν είναι ιδιοκτήτης φουσκωτού η άλλου τύπου σκάφους και αποδέχεται τα παρακάτω :

4.10.2. Να αποδέχεται εξ ολοκλήρου και ανεπιφύλακτος το παρόν καταστατικό και τις τυχόν τροποποιήσεις του, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του «Π.Ο.Φ.Σ.» καθώς και τις αποφάσεις του «Π.Ο.Φ.Σ.», όπως θα προσδιορίζονται στο τυποποιημένο έντυπο αίτησης.

4.10.3.Να αποδέχεται να δοθούν τα προσωπικά του στοιχεία στον «Π.Ο.Φ.Σ.». Σε περίπτωση που ο «Π.Ο.Φ.Σ.» έχει αμφιβολία περί την ακρίβεια ή την επάρκεια των άνω στοιχείων δικαιούται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, τα οποία έκαστος φίλος υποχρεούται να του τα προσκομίσει.

4.10.4.H αίτηση του προς εγγραφή φίλου στέλνετε προς τον Γ.Γραμματέα του Δ.Σ. του «Π.Ο.Φ.Σ.». Το Δ.Σ. του «Π.Ο.Φ.Σ.» υποχρεούται να εξετάσει και διακριβώσει με κάθε νόμιμο τρόπο αν ο υποψήφιος φίλος πληρεί τις άνω προϋποθέσεις για την εγγραφή του και σε διάστημα 30 ημερών να αποφασίσει με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) την εγγραφή του ή όχι.

4.10.5.Η αίτηση εγγραφής φίλου στον «Π.Ο.Φ.Σ.» συνοδεύεται υποχρεωτικά με το τυποποιημένο έντυπο αίτησης εγγραφής νέου φίλου του «Π.Ο.Φ.Σ.»  που θα αναφέρονται και τα δύο (2) τουλάχιστο τακτικά μέλη του «Π.Ο.Φ.Σ.» που τον προτείνουν, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας συνοδευμένη από 2 πρόσφατες, όμοιες, έγχρωμες φωτογραφίες σε πρότυπο αστυνομικής ταυτότητας., ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνα επικοινωνίας.

4.10.6.Αρνητική εισήγηση – καταγγελία για τον προς εισδοχή νέο φίλο μπορεί να συντάξει οποιοδήποτε τακτικό μέλος του «Π.Ο.Φ.Σ.» με την προϋπόθεση να είναι επώνυμη και τεκμηριωμένη. Η εισήγηση στέλνετε έγκαιρα προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του «Π.Ο.Φ.Σ.». Το Δ.Σ. οφείλει να λάβει υπόψη του την καταγγελία και να αποφασίσει ανάλογα. Σε περίπτωση που η απόφαση του Δ.Σ. είναι απορριπτική κοινοποιείται αμέσως στον ενδιαφερόμενο.

4.10.7.0. Υποχρεώσεις των φίλων:

4.10.7.1.Να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους όπως αυτή αναφέρεται στον εσωτερικό κανονισμό του συλλόγου. Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής γίνεται εις ολόκληρο μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους. Όποιος φίλος καθυστερεί την συνδρομή του πάνω από έξι (6) μήνες, μπαίνει σε  παύση έξι (6) μηνών και αν μετά και από αυτή (12 μήνες σύνολο) δεν εξοφλήσει τότε διαγράφεται από τον «Π.Ο.Φ.Σ.» αφού προηγουμένως έχει ειδοποιηθεί από τον Γ. Γραμματέα του «Π.Ο.Φ.Σ.». Φίλος που έχει διαγραφεί, μπορεί να επανεγγραφεί, με νέα αίτηση του.

4.10.7.2.Να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του «Π.Ο.Φ.Σ.», να συμμορφώνονται με το καταστατικό του και τις τυχόν τροποποιήσεις του, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, με τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του, και να συμμετέχουν στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

4.10.7.3.Να φροντίζουν ώστε με την συμπεριφορά τους να μη θίγουν το κύρος του «Π.Ο.Φ.Σ.», των οργάνων διοίκησης του και των μελών του, στην κοινή γνώμη, επιδεικνύοντας σεβασμό στην προσωπικότητά τους. 

4.10.8.0.  Δικαιώματα των φίλων:

4.10.8.1.Να ενημερώνονται για τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων του «Π.Ο.Φ.Σ.», να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του «Π.Ο.Φ.Σ.», δι’ εγγράφου προτάσεως τους προς το Δ.Σ. αυτού, το οποίο οφείλει να απαντήσει σ’ αυτά εγγράφως, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών.

4.10.8.2. Κάθε φίλος μπορεί να αποχωρήσει από τον«Π.Ο.Φ.Σ.». και διαγράφεται από το μητρώο των φίλων του, οποτεδήποτε το ζητήσει με γραπτή αίτησή του προς το Δ.Σ.. Εάν η αίτηση του φίλου για αποχώρησή του υποβληθεί εντός του α’ ημερολογιακού τριμήνου έκαστου ημερολογιακού έτους, τότε το υπό αποχώρηση μέλος δεν οφείλει προς τον«Π.Ο.Φ.Σ.»  την ετήσια συνδρομή του. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η συνδρομή θα οφείλεται κανονικά έως το τέλος του ημερολογιακού έτους, κατά το οποίο γίνεται η αποχώρηση του φίλου. Σε περίπτωση που φίλος αποχωρήσει κατά την διάρκεια του έτους δεν του επιστρέφονται οι ετήσιες συνδρομές, τις οποίες έχει προκαταβάλει στη αρχή του έτους, καθώς αυτές προορίζονται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του«Π.Ο.Φ.Σ.».

4.10.8.3.Να εφοδιάζονται με τον μοναδικό κωδικό επικοινωνίας (–Κ-), την κάρτα φίλου του «Π.Ο.Φ.Σ.»και να απολαμβάνουν των προνομίων της.

4.10.9.0.  Δεν μπορεί να γίνει φίλος του«Π.Ο.Φ.Σ.» ή διαγράφεται από αυτόν:  

4.10.9.1.Ο φίλος εκείνος που δεν έχει ή έχει παύσει να έχει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για είναι φίλος του «Π.Ο.Φ.Σ.». Η διαδικασία αυτή μπορεί  να εφαρμοστεί από το Δ.Σ. είτε στα πλαίσια εκκαθάρισης του μητρώου του «Π.Ο.Φ.Σ.» είτε μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα του «Π.Ο.Φ.Σ.» είτε κατόπιν καταγγελίας κάθε μέλους προς το Δ.Σ. του «Π.Ο.Φ.Σ.» το οποίο  και αποφασίζει την παραμονή του ή όχι στον «Π.Ο.Φ.Σ.».

4.10.9.2.Ο φίλος ο οποίος δεν τηρεί τις προς τον «Π.Ο.Φ.Σ.» πάσης φύσεως υποχρεώσεις του, τις προβλέψεις του παρόντος καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του, τον εσωτερικό κανονισμό όπως αυτός καταρτίζεται από το Δ.Σ., καθώς και το σύνολο των αποφάσεων των οργάνων Διοίκησης του.

4.10.9.3.Φίλος δεν μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε έχει στην κατοχή του φουσκωτό ή οποιουδήποτε άλλου είδους και τύπου σκάφος, αυτός ή ο/η σύζυγος του ή συγγενής πρώτου βαθμού, εταίρος ή μέτοχος εταιρίας που έχει στην κατοχή της σκάφος εκτός και αν αυτός-ή είναι ήδη μέλος του Π.Ο.Φ.Σ..

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Γ΄

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

Α ρ θ ρ ο   5ο

 

Γενική Συνέλευση

 

5.1. Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση  είναι το ανώτατο όργανο του «Π.Ο.Φ.Σ.» και αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα και συνεδριάζει στον τόπο, που κάθε φορά αποφασίζει το Δ.Σ. και τον οποίο προσδιορίζει στην σχετική πρόσκληση σύγκλησής της. Αποφασίζει για κάθε ζήτημα, που υπάγεται κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, αλλά έχει παραπεμφθεί στην έγκριση της από το όργανο αυτό.

 

5.2.0. Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση έχει ως αποκλειστική της αρμοδιότητα τα ακόλουθα:

5.2.1. Να ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα διοίκησης και ευθύνης του «Π.Ο.Φ.Σ.»και έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να τα παύει για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση

5.2.2.Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία, Συνομοσπονδία  ή άλλες εθνικές ή υπερεθνικές υπερκείμενες οργανώσεις,

5.2.3. Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού πεπραγμένων και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη μετά από την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής,

5.2.4. Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού,

5.2.5. Να αποφασίζει για τη διάλυση του «Π.Ο.Φ.Σ.».

5.2.6. Να μεταβάλλει, αναπροσαρμόζει σε δεύτερο βαθμό τον εσωτερικό κανονισμό διοίκησης του συλλόγου αν υπάρξει μομφή η πρόταση από το 1/3 των τακτικών και ταμειακά ενήμερων μελών συμπεριλαμβανόμενου του δικαιώματος εγγραφής καθώς και το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών και φίλων του «Π.Ο.Φ.Σ.».

5.2.7. Να αποφαίνεται σε δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας για τις επιβληθείσες ποινές και να αποφασίζει σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας για την οριστική αποβολή και διαγραφή μέλους.

5.2.8. Να εγκρίνει ή απορρίπτει τις αποφάσεις του Δ.Σ. τις σχετικές με την επιβολή στα μέλη έκτακτης εισφοράς για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

5.2.9. Να ανακηρύσσει επίτιμα μέλη του «Π.Ο.Φ.Σ.» φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν προσφέρει ιδιαίτερα μεγάλες υπηρεσίες στην εξυπηρέτηση των σκοπών του.

5.2.10. Να απονέμει διπλώματα ευφήμου μνείας σε μέλη, φίλους του «Π.Ο.Φ.Σ.» ή σε πρόσωπα για την ιδιαίτερα αξιόλογη προσφορά τους προς την υλοποίηση των σκοπών του.

5.2.11. Να αποφασίζει για την συμμετοχή ή αποχώρηση του «Π.Ο.Φ.Σ.» από την Ομοσπονδία,  Συνομοσπονδία, υπερκείμενες εθνικές ή υπερεθνικές οργανώσεις.

 

5.3.0.  Χρόνος και τρόπος σύγκλησης της Γ.Σ.

5.3.1.Κάθε έτος συγκαλείτε μία τακτική Γ. Συνέλευση μέσα στο τελευταίο τρίμηνο έκαστου ημερολογιακού έτους. Hτακτική Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. τριάντα (30), τουλάχιστον, ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, με πρόσκληση, που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα. Hπρόσκληση πρέπει να καθορίζει τον τόπο, τον χρόνο, και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, αποστέλλεται δε τηλεφωνικά με smsή συστημένη ταχυδρομική επιστολή στα τακτικά μέλη, η οποία πρέπει να έχει κατατεθεί στο ταχυδρομείο, τουλάχιστον, πριν από τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης της Γ.Σ. .

 

5.4.0. Απαρτία Γ.Σ. – Ταμειακά ενήμερα μέλη – Επαναληπτική  Γ.Σ.

5.4.1. H τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του μισού  (1/2) πλέον ενός (+1) των ταμειακώς ενήμερων μελών του «Π.Ο.Φ.Σ.».

5.4.2.Ταμειακώς ενήμερο μέλος θεωρείται το μέλος, το οποίο έχει καταβάλλει εις ολόκληρο τη συνδρομή του για το ημερολογιακό έτος, μέσα στο οποίο διεξάγεται η τακτική Γενική Συνέλευση. Μέλη μη ταμειακά ενήμερα δεν μπορούν να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις. 

5.4.3. Σε περίπτωση μη απαρτίας διενεργείται νέα Γενική Συνέλευση μετά από μία εβδομάδα στον ίδιο ή νέο τόπο και ώρα, και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων των ταμειακώς ενήμερων μελών του «Π.Ο.Φ.Σ.». Το Δ.Σ. υποχρεούται να έχει συμπεριλάβει τη σχετική ανακοίνωση για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στην αρχική πρόσκληση.

 

5.5.0.Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Έκτακτες Γενικές  Συνελεύσεις συγκαλούνται, για σοβαρά και επείγοντα θέματα του Συλλόγου στις παρακάτω περιπτώσεις :

5.5.1. Περιπτώσεις και τρόπος σύγκλησης Έκτακτης Γ.Σ.

5.5.2.Kατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., με πρόσκληση, που να αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του «Π.Ο.Φ.Σ. ».                                                  

5.5.2.Kατόπιν  απόφασης της Eλεκτικής Eπιτροπής με πρόσκληση, που να φέρει τουλάχιστον τις υπογραφές δύο μελών της και μόνο για σοβαρά οικονομικά θέματα.

5.5.3.Kατόπιν εγγράφου αιτήσεως προς το Δ.Σ., του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών του«Π.Ο.Φ.Σ.», τα οποία να είναι ταμειακώς ενήμερα. H αίτηση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα, για τα οποία ζητείται η σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ., και το Δ.Σ. πρέπει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης να αποφασίσει αν θα προκηρύξει την σύγκληση της, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το πολύ σε είκοσι (20) ημέρες από την προκήρυξη, με πρόσκληση η οποία πρέπει να καθορίζει τον τόπο, τον χρόνο, και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, αποστέλλεται δε τηλεφωνικά με smsή με  συστημένη ταχυδρομική επιστολή στα μέλη, η οποία πρέπει να έχει κατατεθεί στο ταχυδρομείο τουλάχιστον πριν από είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης της Γ.Σ.

5.5.4. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. δεν αποδεχθεί την αίτηση, ή αδρανήσει, η έκτακτη Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί με δικαστική απόφαση, όταν ζητηθεί τούτο από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του«Π.Ο.Φ.Σ.».Η πρόσκληση, εν προκειμένω πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τόπο, χρόνο, καθώς και να φέρει τις υπογραφές των αιτούντων.

5.5.5.  Η έκτακτη Γ.Σ. προκηρύσσεται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της, και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) πλέον ένας των ταμειακώς ενήμερων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η έκτακτη Γ.Σ. διενεργείται μετά από μία εβδομάδα στον ίδιο η άλλο τόπο και ώρα, και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Το Δ.Σ. υποχρεούται γι΄ αυτό να έχει ενσωματώσει τη σχετική ανακοίνωση για την νέα σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ., στην αρχική πρόσκληση.  

5.5.6. Οι αποφάσεις της έκτακτης Γ.Σ. λαμβάνονται με απλή  πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός των περιπτώσεων, για τις οποίες ρητά ορίζονται άλλες πλειοψηφίες ως ενδεικτικά μνημονεύονται στους όρους 5.6.1. έως  και 5.6.4. του παρόντος.

5.5.7.Στην περίπτωση, που το Δ.Σ. πρόκειται να παραιτηθεί ως σώμα, υποχρεούται να συγκαλέσει προηγουμένως Έκτακτη Γ.Σ. και να φέρει σ΄ αυτή το θέμα της παραίτησης του.

 

5.6.0.Αρμοδιότητες της τακτικής και έκτακτης Γ.Σ. – Απαρτία – Ψηφοφορία – Αυξημένες πλειοψηφίες.

5.6.1.  H Καταστατική Γ.Σ., η οποία μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη, αποφασίζει για την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού, την μεταβολή των σκοπών του«Π.Ο.Φ.Σ.», ή την διάλυση αυτού. Για τη λήψη αποφάσεων για τα παραπάνω θέματα απαιτούνται οι ακόλουθες αυξημένες απαρτίες και πλειοψηφίες.

5.6.2.Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται να συναινέσει η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρισταμένων μελών.

5.6.3.Για την διάλυση του«Π.Ο.Φ.Σ.»απαιτείται να συναινέσει η πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρισταμένων μελών.

5.6.4.Για τη μεταβολή των σκοπών του«Π.Ο.Φ.Σ.»απαιτείται να συναινέσει η πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρισταμένων μελών.

5.6.5Οι τυχόν απόντες δύνανται να συναινέσουν εγγράφως, αποστέλλοντες επιστολή τους, επί της οποίας θα διατυπώνουν σαφώς την θετική ή την αρνητική άποψη τους επί του προς ψήφιση θέματος.

 

5.7.0.Διαδικασία Γενικής Συνέλευσης.

5.7.1.Με την έναρξη της Γ.Σ. εκλέγονται μεταξύ των μελών της, Πρόεδρος και  Γραμματέας, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. Μέχρι την εκλογή των ανωτέρω, τη Γ.Σ. διευθύνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ..

5.7.2. Oι αποφάσεις λαμβάνονται δι΄ ανατάσεως της χειρός. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση. Για προσωπικά θέματα καθώς και για την εκλογή των μελών του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων σε Ομοσπονδία, Συνομοσπονδία ή άλλες υπερκείμενες ενώσεις, καθώς και για προσωπικό θέμα οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία. Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός των περιπτώσεων, για τις οποίες ορίζεται ρητά άλλη αυξημένη πλειοψηφία.

5.7.3. H Γ.Σ. ούτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δεν μπορεί να αποφασίζει για την προσθήκη  θέματος στην ημερήσια διάταξη. Εάν παρ’ όλα ταύτα ληφθεί απόφαση κατά παράβαση της διατάξεως αυτής η εν λόγω απόφαση είναι άκυρη μη δεσμεύουσα κανένα μέλος.

 

Ά ρ θ ρ ο    6ο

 

Διοικητικό Συμβούλιο

 

6.1.0.Ο «Π.Ο.Φ.Σ.»διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με το οποίο έχουν εκλεγεί και τουλάχιστον τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.

6.1.1. Eάν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί λόγω θανάτου, ό μη γένοιτο, ή παραίτησης ή έκπτωσης κάποιου μέλους του, αναπληρούται από τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., κατά την σειρά ψήφων, πού αυτά έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση, που τα ανωτέρω έχουν συμβεί στο Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του «Π.Ο.Φ.Σ.», τότε το Δ.Σ. θα συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα με την πραγματοποίηση εσωτερικής μυστικής ψηφοφορίας για την εκ νέου κατανομή των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. από την θέση, η οποία έχει χηρευτεί και μετά, εκτός αν το Δ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά.

6.1.2.Υποψηφιότητα για τη θέση του σύμβουλου στο Δ.Σ.,  μπορεί να θέσει οποιοδήποτε τακτικό μέλος, το οποίο είναι οικονομικά ενήμερο.

6.1.3.H  θητεία του Δ.Σ., της Ε.Ε. αλλά και των λοιπών επιτροπών είναι διετής (2ετής) και λήγει μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ. και σύμφωνα με το παρόν καταστατικό. Hθητεία των εκπροσώπων σε ανώτερα όργανα ορίζεται χρονικά από το καταστατικό της υπερκείμενης οργάνωσης.

Ειδικά  κατά το ημερολογιακό  έτος, που θα γίνουν αρχαιρεσίεςγια την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου, που αρχίζει από την ημέρα του κλεισίματος των βιβλίων του «Π.Ο.Φ.Σ.» και τον έλεγχό του από τη Ελεγκτική Επιτροπή έως την ημέρα παράδοσης καθηκόντων στο νέο Δ.Σ. με τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής-παράδοσης, το απερχόμενο Δ.Σ. θα ασκεί υπηρεσιακά καθήκοντα με σκοπό μόνο τη διενέργεια αρχαιρεσιών και αντιμετώπιση άλλων σοβαρών προβλημάτων, η επίλυση των οποίων δεν επιδέχεται αναβολή. Κατόπιν τούτου θα αναστέλλονται ή θα περιορίζονται κατά το δυνατόν οι ταμειακές κ.α. οικονομικές συναλλαγές, και θα επιτρέπονται αυτές μόνο για τα εξαιρετικά επείγοντα θέματα, τα μη επιδεχόμενα αναβολής ή τα αφορώντας σε πράξεις συνήθους τακτικής διαχείρισης. Οι συναλλαγές της ως άνω περιόδου θα αφορούν και ευθύνη του νέου Δ.Σ. εφ’ όσον τούτο παραλάβει κανονικά με τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης τα οποία θα θεωρούνται και από την απερχόμενη και από τη νέα Ελεγκτική Επιτροπή, οι οποίες από κοινού θα προβούν στον σχετικό έλεγχο  της ως άνω  μεταβατικής περιόδου.

6.1.4. H πρώτη του συνεδρίαση για την συγκρότηση του σε σώμα γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά την εκλογή των μελών του, που προκύπτει από τις αρχαιρεσίες. H πρόσκληση γίνεται από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο, ο οποίος και αναλαμβάνει την Προεδρία αυτής της συνεδρίασης.

6.1.5.Ο πλειοψηφείς σύμβουλος καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Δ.Σ. να παραδώσει στο νέο Προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες το αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, που υπογράφεται από τα δύο (2) Προεδρεία, και θεωρείται από την νέα Ελεγκτική Επιτροπή. 

6.1.6.Tο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα αφού εκλέξει με μυστική ψηφοφορία  α) Πρόεδρο, β)  Aντιπρόεδρο, γ) Γενικό Γραμματέα, δ) Tαμία, ε) Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, στ) Έφορο Εκδηλώσεων και ζ) Έφορο Έργων. Για την κάθε θέση ξεκινώντας κατά σειρά από την α) γίνεται ξεχωριστή μυστική ψηφοφορία ενώ η υποψηφιότητες κατατίθενται με προτάσεις είτε με αυτοπροτάσεις.        

6.1.7. Tο Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, για την συγκρότηση του σε σώμα, κατά τα ανωτέρω, όταν είναι παρόντα όλα τα εκλεγέντα μέλη του, άλλως η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός δύο (2) ημερών, οπότε αρκεί η παρουσία τεσσάρων (4) μελών του.

6.1.8. Tο Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία κατά τις λοιπές συνεδριάσεις του, όταν συνέρχονται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη.

6.1.9.Tο Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση μία (1) φορά την εβδομάδα μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναφέρονται τα θέματα προς συζήτηση και έκτακτα όταν το καλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του, με αίτηση τους, στην οποία αναφέρουν τα θέματα που θέλουν να συζητηθούν. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε επτά (7) ημέρες, από την υποβολή της αίτησης, αλλιώς το συγκαλούν αυτοί, που το ζήτησαν χωρίς άλλη διατύπωση.

6.1.10. Τόπος συνεδρίασης ορίζονται τα γραφεία του«Π.Ο.Φ.Σ.» μηαποκλεισμένης της δυνατότητος να συνεδριάζει αυτό είτε στα γραφεία της έδρας άλλων μελών είτε σε άλλο τόπο.

6.1.11.Μέλος του Δ.Σ., το οποίο θα απουσιάσει αδικαιολόγητα, κατά την κρίση του Δ.Σ., επί  τέσσερεις (4) συνεχείς ή οκτώ (8) μη συνεχείς συνεδριάσεις, κατά την διάρκεια του έτους, θα θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί.

6.1.12.Oι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του Προέδρου.

6.1.13.  Oι αποτελούντες το Δ.Σ. έχουν προσωπική ευθύνη και είναι αλληλέγγυοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών, που δημιουργούνται από τις αποφάσεις του Δ.Σ., εκτός από εκείνους που δεν συμμετείχαν στις σχετικές συνεδριάσεις, ή δεν συμφώνησαν με τις ληφθείσες αποφάσεις, πράγμα το οποίο θα πρέπει να προκύπτει σαφώς από τα σχετικά πρακτικά, που υποχρεούνται όλα τα παρόντα μέλη στις συνεδριάσεις να υπογράφουν.

6.1.14.Το Δ.Σ. μπορεί να παυθεί πριν από τη λήξη της θητείας του με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται όταν συναινέσει η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρισταμένων μελών.

6.1.15.Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να καθαιρεθεί μόνο μετά από αιτιολογημένη απόφαση Γ.Σ. και με την πλειοψηφία των παρόντων για σπουδαίο λόγο και για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού του«Π.Ο.Φ.Σ.»

 

 

 

6.1.16. Σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης των καθηκόντων ενός η περισσοτέρων μελών του Δ.Σ. είναι επιτρεπτή η αφαίρεση της αρμοδιότητας του, την οποία δικαιούται να κάνει το ίδιο το Δ.Σ. με απαρτία έξι εβδόμων (6/7) και υπερψηφίζεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των μελών, που θα είναι παρόντα. Σε μία τέτοια περίπτωση γίνονται εσωτερικές αρχαιρεσίας μεταξύ των μελών του Δ.Σ., προκειμένου να μπορέσει αυτό να συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα.

6.1.17.Προκειμένου για προσωπικά θέματα οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, κατά την διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να παρίσταται το θιγόμενο μέλος. Επίσης με μυστική ψηφοφορία λαμβάνονται οι αποφάσεις και για κάθε άλλο θέμα εφόσον το ζητήσουν τρία (3) μέλη του.

6.1.18.Oι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές, εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο το Δ.Σ. μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του. Στις συνεδριάσεις έχει το δικαίωμα να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος και φίλος του«Π.Ο.Φ.Σ.» χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των επιτροπών του«Π.Ο.Φ.Σ.»,  καθώς και κάθε άλλο μέλος ή φίλος, μετά από απόφαση του Δ.Σ.. Στην περίπτωση, που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος μπορεί, μετά από απόφαση της απλής πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Δ.Σ. να αποβάλει αυτούς, που προβαίνουν στην διατάραξη. Σε περίπτωση, που τα μέλη αυτά δεν δέχονται να αποχωρήσουν ο Πρόεδρος έχει δικαίωμα να διακόψει την συνεδρίαση του Δ.Σ. με σχετική μνεία στα πρακτικά.    

6.1.19.Το Δ.Σ. με  απόφαση του εντέλλεται τον Πρόεδρο να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του«Π.Ο.Φ.Σ.»και καθορίζει  με πρακτικό τα μέλη, που έχουν δικαίωμα να προβαίνουν σε αναλήψεις χρηματικών ποσών από αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό.

6.1.20.Το Δ.Σ. με απόφασή του αναθέτει στα μέλη τουή σε αλλά μέλη ή φίλους του ομίλου που δεν μετέχουν στη διοίκηση του, ειδικά καθήκοντα προς εξασφάλιση της βέλτιστης και ταχύτερης δυνατής υλοποίησης των στόχων του. Επίσης έχει δικαίωμα να οργανώνει επιτροπές που θα βοηθήσουν στην καλύτερη λειτουργία, ανάπτυξη και βοήθεια των σκοπών του.

6.1.21.Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας ή κωλύματος οποιουδήποτε μέλους του, το Δ.Σ. με απόφαση του μπορεί να αναθέσει σε άλλα μέλη του την εκτέλεση κάθε είδους εργασίας, της αρμοδιότητας, του δικαιολογημένα απόντος ή κωλυόμενου μέλους του.

6.1.22. Το Δ.Σ. σε διάστημα πέντε (5) ημερών μετά την εκλογή του επιλέγει-διορίζει τον Υπεύθυνο Τύπου, Υπεύθυνο Marketing, Υπεύθυνο Internet, Γραμματεία ομίλου, αλλά και όλα τα μέλη που θα στελεχώσουν τις υπόλοιπες επί μέρους επιτροπές, που θα κρίνει ότι χρειάζεται, για την συνδρομή στο έργο του.

6.1.23.Το Δ.Σ. οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να αποφασίζει για την οποιαδήποτε αρνητική εισήγηση – καταγγελία που έστειλε τακτικό μέλος του ομίλου που αφορά το προς εισδοχή νέο μέλοςμε την προϋπόθεση να είναι επώνυμη και τεκμηριωμένη.

6.1.24.Το Δ.Σ. μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ανάληψη καθηκόντων του μπορεί να μεταβάλει, αναπροσαρμόσει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του «Π.Ο.Φ.Σ.» μετά από συνεδρίαση ειδικά για αυτό το σκοπό και πλειοψηφία ¾ των μελών του Δ.Σ.

6.1.25.Το Δ.Σ. διαχειρίζεται την οποιαδήποτε περιουσία του «Π.Ο.Φ.Σ.» όπως επίσης και τα ταμειακά διαθέσιμα χρήματα που τυχών έχει ο «Π.Ο.Φ.Σ.» στον τραπεζικό λογαριασμό του σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ανάγκες του. Αποφασίζει για όλες τις οικονομικές σχέσεις, εισπράξεις, αγορές και πληρωμές, δωρεές, και γενικά κάνει όλη την οικονομική διαχείριση του συλλόγου, δίνοντας εντολή στον ταμία για την εκπλήρωση των παραπάνω. Ειδικά για δαπάνες  έως και του ποσού των 150 ευρώ για μια και μόνο ίδια δαπάνη δύναται να γίνει με απόφαση του Πρόεδρου, του Γ. Γραμματέα και Ταμία, ενώ για δαπάνες από 151 έως 500 ευρώ για μια και μόνο ίδια δαπάνη χρειάζεται απόφαση Δ.Σ.  και για δαπάνες άνω των 500 ευρώ με απόφαση Δ.Σ. αφού πρώτα υπάρξουν τουλάχιστον 2 προσφορές βασιζόμενες στις ανάγκες της δαπάνης.

6.1.26.Το Δ.Σ. κάθε τέλος οικονομικής χρήσης συντάσσει, καταθέτει ότι τυχών χρειάζεται από το νόμο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες σε συνεργασία με τον λογιστή του «Π.Ο.Φ.Σ.».

 

6.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τα παρακάτω καθήκοντα και υποχρεώσεις:

 

6.2.1. Ο  Πρόεδρος

6.2.1.1.Εκπροσωπεί τον«Π.Ο.Φ.Σ.»σε όλες τις σχέσεις της με τους τρίτους και ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής, λιμενικής, κ.λ.π Αρχής, όπως επίσης ενώπιον κάθε Οργανισμού, Τράπεζας,  N.Π.Δ.Δ., N.Π.I.Δ. και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του«Π.Ο.Φ.Σ.» και τον συντονισμό της δράσης του.

6.2.1.2  Προΐσταται σε όλες τις εκδηλώσεις του«Π.Ο.Φ.Σ.» 

6.2.1.3. Υπογράφει από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα τις προσκλήσεις για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μελών του«Π.Ο.Φ.Σ.».

6.2.1.4. Συγκαλεί το Δ.Σ. στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σε αυτές και καταρτίζει με τον Γ. Γραμματέα την Ημερήσια Διάταξη.

6.2.1.5.Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. έως ότου η δεύτερη εκλέξει το δικό της προεδρείο.

6.2.1.6.Υπογράφει με τον Γ. Γραμματέα και τον Ταμία, τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για κάθε ετήσια χρήση, τους οικονομικούς απολογισμούς των εκδηλώσεων του συλλόγου, και όλα τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμής. Υπογράφει επίσης με τον Ταμία κάθε συναλλαγματική, επιταγή, ή οποιοδήποτε άλλο χρεόγραφο ή αξία καθώς και κάθε συμφωνητικό ή συμβόλαιο με τρίτους, η σύναψη του οποίου έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. θέτων την υπογραφή του υπό την επωνυμία του«Π.Ο.Φ.Σ.».

6.2.1.7.Επικυρώνει με τον Γενικό Γραμματέα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης και ευθύνεται για την ακρίβεια τους.

6.2.1.8.Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία καθώς και όλα τα έγγραφα πού έχουν σχέση με τον«Π.Ο.Φ.Σ.», θέτων την υπογραφή του υπό την επωνυμία του.

6.2.1.9.  Αριθμεί και υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα θέτων την υπογραφή του υπό την επωνυμία του«Π.Ο.Φ.Σ.» όλα τα βιβλία, που τηρεί ο«Π.Ο.Φ.Σ.»και επιμελείται της εφαρμογής του Καταστατικού και του Εσωτερικού  Κανονισμού λειτουργίας.

6.2.1.10.Ανοίγει τραπεζικό λογαριασμό για την κατάθεση και φύλαξη των χρημάτων του«Π.Ο.Φ.Σ.»  και από κοινού με τον Γ. Γραμματέα εκδίδουν εξουσιοδότηση προς τα πρόσωπα, τα οποία έχει ορίσει το Δ.Σ. για την πραγματοποίηση αναλήψεων ή καταθέσεων συγκεκριμένων ποσών από τον λογαριασμό αυτό.

6.2.1.11.Διαχειρίζεται και αποφασίζει σε συνεργασία με τον Γ. Γραμματέα δαπάνεςέως και του ποσού των 150 ευρώ για μια και μόνο ίδια δαπάνη.

 

6.2.2. Ο  Αντιπρόεδρος:

6.2.2.1.Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει σε όλα του τα καθήκοντα και δικαιώματα.

 

6.2.3. Ο  Γενικός   Γραμματέας :

6.2.3.1. Διεξάγει την αλληλογραφία και την υπογράφει με τον Πρόεδρο.  

6.2.3.2. Συντάσσει και μεριμνά για την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων του  Δ.Σ., καθώς επίσης μεριμνά και για την τήρηση των πρακτικών των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία επικυρώνει το Προεδρείο τους.

6.2.3.3.Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την Ημερήσια Διάταξη προς συζήτηση στις συνεδριάσεις του Δ.Σ..

6.2.3.4.Επικυρώνει με τον Πρόεδρο, ο οποίος θέτει την υπογραφή του υπό την επωνυμία του«Π.Ο.Φ.Σ.», αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και ευθύνεται για την ακρίβεια τους.

6.2.3.5.Υπογράφει με τον Πρόεδρο, ο οποίος θέτει την υπογραφή του υπό την επωνυμία του«Π.Ο.Φ.Σ.» και τον Ταμία τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για κάθε ετήσια χρήση,  τους οικονομικούς απολογισμούς  των εκδηλώσεων του«Π.Ο.Φ.Σ.», τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμής.

6.2.3.6.Έχει τη μέριμνα φύλαξης του αρχείου, καθώς και των βιβλίων του«Π.Ο.Φ.Σ.», πλην των ταμειακών παραστατικών και του βιβλίου Ταμείου της τρέχουσας διαχείρισης, την μέριμνα φύλαξης των οποίων έχει ο Ταμίας.

6.2.3.7.Εκδίδουν από κοινού με τον Πρόεδρο εξουσιοδότηση προς τα πρόσωπα, τα οποία έχει ορίσει το Δ.Σ. για την πραγματοποίηση αναλήψεων συγκεκριμένων ποσών, κάθε φορά από τον λογαριασμό αυτό.

6.2.3.8.Τηρεί και φυλάσσει την σφραγίδα του«Π.Ο.Φ.Σ.»  σε ασφαλές μέρος, προκειμένου αυτή να χρησιμοποιείται από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο αρμόδια όργανα του«Π.Ο.Φ.Σ.».

6.2.3.9.Διαχειρίζεται και αποφασίζει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και Ταμία δαπάνεςέως και του ποσού των 150 ευρώ για μια και μόνο ίδια δαπάνη.

 

6.2.4. Ο  Ταμίας :

6.2.4.1. Εισπράττει τα δικαιώματα εγγραφής των νέων μελών, τις ετήσιες συνδρομές των τακτικών μελών και φίλων και τις έκτακτες εισφορές, δωρεές, δίνοντας σχετική απόδειξη υπογεγραμμένη από αυτόν.

6.2.4.2.Διαχειρίζεται την χρηματική περιουσία σύμφωνα με τις οδηγίες του Δ.Σ. και τηρεί το ταμείο του Συλλόγου.

6.2.4.3.Κάθε ποσό, το οποίο υπερβαίνει τις τρέχουσες ταμειακές ανάγκες του μήνα, κατατίθεται από τον Ταμία σε λογαριασμό, που τηρεί ο«Π.Ο.Φ.Σ.» σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και ο οποίος κινείται και δεσμεύεται με την υπογραφή του Προέδρου. Το Δ.Σ. με  απόφαση του καθορίζει  τα μέλη, που έχουν δικαίωμα να προβαίνουν σε αναλήψεις χρηματικών ποσών, κατά τα κατωτέρω. Κάθε μία μεμονωμένη ανάληψη χρημάτων θα γίνεται με εξουσιοδότηση του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα, ή με πρακτικό Δ.Σ. ,προς τα ήδη ορισθέντα για τον σκοπό αυτόν πρόσωπα, στο οποίο θα προσδιορίζεται και το εκάστοτε προς ανάληψη ποσό. Στην εν λόγω εξουσιοδότηση ο Πρόεδρος θα θέτει την υπογραφή του, υπό την επωνυμία του Συλλόγου καθώς και την δική του ο Γ. Γραμματέας.

6.2.4.4.Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα τον προϋπολογισμό, και απολογισμό έτους, τους οποίους μετά την έγκριση του Δ.Σ. υποβάλλει στην Ελεγκτική Επιτροπή 30 μέρες πριν την τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση για έγκριση και μετά απαλλαγή από τη Γ.Σ. αυτή του από κάθε ευθύνη.

6.2.4.5.Διαχειρίζεται και αποφασίζει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και Γ. Γραμματέα δαπάνεςέως και του ποσού των 150 ευρώ για μια και μόνο ίδια δαπάνη

 

6.2.5. Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας:

6.2.5.1. Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει σε όλα του τα καθήκοντα και δικαιώματα, παράλληλα επιμελείται των δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου σε συνεργασία με τον Εκπρόσωπο Τύπου, προκειμένου με τις παρεμβάσεις του να εξευρίσκει τις προσφορότερες λύσεις για την υλοποίηση των στόχων του Δ.Σ.

6.2.5.2.Δραστηριοποιείται στον τομέα των επαφών με κοινωνικούς φορείς, τον τοπικό, ημερήσιο, και ειδικό του σχετικού χώρου τύπο, τα λοιπά μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις λιμενικές κ.λπ. αρχές και γενικά σε συνεργασία με τον Εκπρόσωπο Τύπου του ομίλου φροντίζει με κάθε μέσο την προώθηση της καλής εικόνας και παρουσίας του«Π.Ο.Φ.Σ.»προς την κοινωνία.

6.2.5.3.Λειτουργεί ως συντονιστικό όργανο του Έφορου Έργων και του Έφορου Εκδηλώσεων για τον καλύτερο προγραμματισμό των εν γένει δράσεων του«Π.Ο.Φ.Σ.» και εκδίδει δελτία τύπου σε συνεννόηση με το Πρόεδρο και τον Γ.Γραμματέα του Δ.Σ. του Συλλόγου.

 

6.2.6. Ο  Έφορος  Έργων: Είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση του προγράμματος έργων του Συλλόγου και αυτών τις οποίες θέτει υπό την αιγίδα του.

 

6.2.7. Ο  Έφορος  Εκδηλώσεων: Φροντίζει για την εκπόνηση του προγράμματος των κάθε είδους εκδηλώσεων, που οργανώνει ο Σύλλογος, και έχει την γενική ευθύνη για την οργάνωση και την τέλεση αυτών. Βοηθοί του Εφόρου Εκδηλώσεων θα ορίζονται δύο τακτικά μέλη ή δύο από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., τα οποία παράλληλα με την άσκηση των κυρίως καθηκόντων τους, θα επιλαμβάνονται και για τα επί μέρους ειδικότερα θέματα της οργάνωσης των εκδηλώσεων.

 

Ά ρ θ ρ ο    7ο

 

Ελεγκτική  Επιτροπή (Ε.Ε.)

 

7.1.0.H   Ελεγκτική   Επιτροπή   αποτελείται  από τρία  (3)  τακτικά μέλη και τουλάχιστον 1 αναπληρωματικό και συγκροτείται σε σώμα εντός πέντε (5)  ημερών  από την  εκλογή  των μελών της  από την Γ.Σ., εκλέγουσα Πρόεδρο και Γραμματέα.

 

7.2.0.H Ελεγκτική Επιτροπή δεν διεξάγει διοικητικό έλεγχο, αλλά:

7.2.1.Ελέγχει την οικονομική διαχείριση των χρήσεων της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο εκλέγεται, και υποβάλλει κατ’ έτος έκθεση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

7.2.2.Κατά τη διάρκεια της θητείας της και σε τακτά χρονικά διαστήματα δικαιούται να ζητά από το Δ.Σ. να θέτει υπόψη της τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης, το οποίο είναι υποχρεωμένο να της τα παρέχει και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το έργο της.

 

7.3.1.Τηρεί βιβλίο πρακτικών, εις το οποίο αναγράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της καθώς και τις εκθέσεις της.

7.3.2.Kατά τον έλεγχο της χρήσης, σε περίπτωση απουσίας κάποιου τακτικού μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής, καλείται το κατά σειρά συγκεντρώσεως ψήφων προτιμήσεως πρώτο αναπληρωματικό.

7.3.3.H Ελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση βάση των  άρθρων 5.5.0. εως και 5.5.7. για σοβαρά θέματα οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. 

7.3.4.Tα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση παραίτησης μέλους της Ε.Ε. αντιπαθέστατε από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος διαφορετικά αν δεν υπάρχει συγκαλείτε έκτακτη Γ.Σ. με θέμα την εκλογή μέλους της Ε.Ε. και αναπληρωματικού οπότε και καλύπτεται η χηρεύουσα θέση.

 

Ά ρ θ ρ ο   8ο

 

Επιτροπές

 

8.1.0.Η επιτροπή της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης, ή επιτροπή Πειθαρχικού-ενστάσεων, οι αντιπρόσωποι στην επιτροπή Αγώνων και Ταχυπλοΐας αλλά και όλες οι άλλες επιτροπές που μπορεί να προκύψουν συνθέτονται για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων του Συλλόγου και αποτελούνται από ένα (1) έως και τρία  (3)  τακτικά μέλη και συγκροτούνται σε σώμα εντός πέντε (5)  ημερών  από την  επιλογή - διόριση των μελών τους  από το Δ.Σ.. Ο Υπεύθυνος διαχείρισης και τα μελή της κάθε επιτροπής επιλέγονται – διορίζονται κατά πλειοψηφία από το Δ.Σ.

 

8.2.1.Ολες οι επιτροπές τηρούν βιβλίο πρακτικών εφόσον κρίνεται αναγκαίο, στο οποίο αναγράφουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθώς και τις εκθέσεις τους.

8.2.2.Tα μέλη των Επιτροπών πρέπει να είναι τακτικά και οικονομικά ενήμερα και δίνατε να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ.. 

 

 

 

 

8.3.1. Οι υπεύθυνοι, τα μέλη των επιτροπών αλλά και τα μέλη των ομάδων μπορούν να αλλάζουν, αντικαθίστανται από νέα η ανασυντάσσονται εκ νέου μετά από απόφαση του Δ.Σ. και ανάλογα με τις ανάγκες, την απόδοση και τις εξελίξεις της κάθε επιτροπής και ομάδας.

 

8.4.1. Όλες οι ομάδες και επιτροπές διοίκησης, βρίσκονται υπό την τελική ευθύνη και διοίκηση του Δ.Σ. ως ανώτερο όργανο και δεν έχουν καμία οικονομική ή διοικητική αυτοτέλεια.

 

Ά ρ θ ρ ο   9ο

 

Αντιπρόσωποι σε υπερκείμενες οργανώσεις.

 

9.1.Η αντιπροσώπευση του «Π.Ο.Φ.Σ.» σε υπερκείμενο Οργανισμό  (Ομοσπονδία, Συνομοσπονδία κ.λ.π.) γίνεται μόνο από εκλεγμένους από την Γ.Σ. Αντιπροσώπους, οι οποίοι δύνανται να είναι και μέλη του Δ.Σ. ή των άλλων οργάνων του Συλλόγου.

 

9.2. Τα υποψήφια τακτικά και οικονομικά ενήμερα μέλη θα πρέπει επίσης να τηρούν τις προϋποθέσεις που ζητούν τα καταστατικά των οργανώσεων αυτών (Ομοσπονδία, Συνομοσπονδία κ.λ.π.).

 

9.3.  Άλλος τρόπος αντιπροσώπευσης εκτός από τον αναφερόμενο στο παρόν απαγορεύεται απολύτως.

 

Ά ρ θ ρ ο   10ο

 

Εφορευτική  Επιτροπή – Αρχαιρεσίες

 

10.1.HΓενική Συνέλευση για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων σε Ομοσπονδία, Συνομοσπονδία κ.λ.π. υπερκείμενες Οργανώσεις, εκλέγει μεταξύ των μελών της, που δεν υποβάλλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο κ.λ.π. όργανα του Συλλόγου, τριμελή (3μελή) εφορευτική επιτροπή, με Πρόεδρο, γραμματέα και μέλος η οποία επιμελείται της διεξαγωγής της ψηφοφορίας που είναι μυστική.

 

10.2.Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το απερχόμενο Δ.Σ. τον εκλογικό κατάλογο, που περιλαμβάνει τα ταμειακά ενήμερα μέλη, τα ψηφοδέλτια, τους φακέλους και τη σφραγίδα του Συλλόγου. Ελέγχει αν υπάρχει απαρτία των παρισταμένων, επαρκής αριθμός ψηφοδελτίων, μεριμνά για την καταλληλότητα της κάλπης, καθώς και για κάθε σχετικό με τις αρχαιρεσίες ζήτημα. Τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο αυτών που ψήφισαν.

 

10.3.Αίτηση υποψηφιότητας για την εκλογή τους στα όργανα διοίκησης και ευθύνης του «Π.Ο.Φ.Σ.» μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς στο Δ.Σ. τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη επτά (7), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την ημερομηνία, που ανακοινώθηκε ότι θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες.

 

 

10.4. Αίτηση υποψηφιότητας για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα όργανα διοίκησης και ευθύνης του «Π.Ο.Φ.Σ.» δεν μπορούν να υποβάλλουν:

10.4.1. Τα μέλη που ανήκουν στο τυχόν προσωπικό του «Π.Ο.Φ.Σ.», οι υπάλληλοι άλλης Ενώσεως, Ομίλου, Οργανισμού με αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με αυτούς που έχει ο «Π.Ο.Φ.Σ.».

10.4.2. Οι έμποροι θαλασσίων ειδών, φουσκωτών σκαφών ή ειδών αυτών, όσοι παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής σκαφών, κινητήρων και συναφών υπηρεσιών με αυτά,  δημοσιογράφοι σε θέματα θαλασσίου ενδιαφέροντος, οι ίδιοι, οι σύζυγοι, τα τέκνα, οι γονείς αυτών και οι πρώτου βαθμού συγγένειας μαζί τους, οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές ή μέλη Δ.Σ. κάθε μορφής εταιρείας που έχει ως αντικείμενο όλα τα παραπάνω.

10.4.3.Όσοι έχουν καταδικαστεί ή δικάζονται η κατηγορούνται για υποθέσεις κακουργηματικού χαραχτήρα η έχουν στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά τους δικαιώματα, ή έχουν τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα, από οιοδήποτε χώρο δράσης τους, που επισύρει στέρηση του δικαιώματος να διοικούν ή να είναι μέλη οποιουδήποτε σωματείου.

10.4.4Όσοι είναι παράλληλα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ή λοιπών Οργάνων Διοίκησης σε Ομίλους, Συλλόγους, Λέσχες, Σωματεία, Οργανώσεις και Οργανισμούς, με αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με αυτούς που έχει ο «Π.Ο.Φ.Σ.», εκτός και αν αντιπροσωπεύουν ή έχουν διοριστεί από τον «Π.Ο.Φ.Σ.».

 

10.5. Διαδικασία σύνταξης ψηφοδελτίου:Το Δ.Σ. εντός τριών (3) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων συντάσσει ένα (1) ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους για κάθε ένα από τα τρία (3) όργανα διοίκησης (Δ.Σ., Ε.Ε., ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΟ) και ανακοινώνει το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και αναρτά το σχετικό πίνακα στα γραφεία του Συλλόγου.

 

10.6.Την ημέρα των αρχαιρεσιών η Εφορευτική Επιτροπή:

10.6.1.Παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, τη σφραγίζει και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας.

10.6.2.  Η ψηφοφορία διαρκεί έως ότου ψηφίσουν όλοι όσοι επιθυμούν, δηλαδή και πέρα από το χρονικό όριο, που όριζε η πρόσκληση αν δεν πρόλαβαν μέλη να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, εφόσον φυσικά είναι παρόντες στον χώρο των αρχαιρεσιών.    

10.6.3.Διανέμει στα μέλη, που ψηφίζουν φακέλους, οι οποίοι φέρουν τη σφραγίδα του Ομίλου, καθώς και το ψηφοδέλτιο. Πριν κάθε ψηφοφόρος τοποθετήσει το φάκελο με το ψηφοδέλτιο του μέσα στην κάλπη, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής θέτει την υπογραφή του στο σημείο επικόλλησης του φακέλου.

10.6.4.Στο τέλος της ψηφοφορίας κάνει φανερή διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες καθώς και τους επιλαχόντες, κατά σειρά πλήθους συγκέντρωσης σταυρών προτίμησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος, και συντάσσει πρακτικό, το οποίο καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, με την συνεργασία απάντων των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, τα οποία και το υπογράφουν. 

10.6.5.Άκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια εκείνα, που παραβιάζουν κατάφωρα το απόρρητο της ψηφοφορίας, φέροντα διάφορα διακριτικά ή εάν έχουν αριθμό σταυρών προτίμησης διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στο άρθρο 11 παρ. 3 του παρόντος ή αν έχουν τοποθετήσει σταυρό προτίμησης άλλου χρώματος, πλην μαύρου ή κυανού.

10.6.6.Ενστάσεις υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Hεφορευτική επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και ανακοινώνει την απόφαση της.

10.6.7. Tο εκλογικό υλικό παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή στο Δ.Σ., μόλις συγκροτηθεί αυτό σε σώμα, φυλάσσεται δε στα γραφεία του «Π.Ο.Φ.Σ.»,σε ιδιαίτερο χώρο, υπ’ ευθύνη του Δ.Σ. για έξι (6) μήνες, διάστημα, κατά το οποίο μπορεί να ασκηθεί αγωγή εις το αρμόδιο Δικαστήριο.

 

 

Ά ρ θ ρ ο   11ο

 

Εκλογικό   Σύστημα

 

11.1.Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, και των Αντιπροσώπων σε υπερκείμενο όργανο γίνεται με το πλειοψηφικό σύστημα. (σύστημα σχετικής πλειοψηφίας).

11.2.Το ψηφοδέλτιο για τα όργανα διοίκησης είναι ένα και ενιαίο, ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας παρατάξεων. Τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων γράφονται σε αυτό κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά.

11.3Σε κάθε ψηφοδέλτιο, επί ποινή ακυρότητας του ψηφοδελτίου τίθενται, τουλάχιστον ένας (1) και όχι πλέον των πέντε (5), σταυροί προτίμησης, χρώματος μαύρου ή κυανού για την εκλογή των  μελών του Δ.Σ., τουλάχιστον ένας (1) και όχι πλέον των δύο (2) σταυροί προτίμησης των άνω χρωμάτων για την εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής και τουλάχιστον ένας (1) και όχι πλέον των δύο (2) σταυροί προτίμησης των αυτών ως άνω χρωμάτων  για την εκλογή των αντιπρόσωπων στην υπερκείμενη οργάνωση.

11.4.Από κάθε ψηφοδέλτιο καταμέτριουνται και εκλέγονται κατά σειρά συγκέντρωσης πλήθους αριθμού σταυρών προτίμησης οι πλειοψηφούντες. Αναπληρωματικοί είναι όσοι έχουν σειρά επιτυχίας μετά την συμπλήρωση του αριθμού των μελών κάθε οργάνου διοίκησης.

11.5.Σε περίπτωση, που στην τελευταία θέση των μελών οργάνου, προκύπτει ισοψηφία μεταξύ των εκλεγέντων, μετά την καταμέτρηση των σταυρών, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή, προκειμένου να προκύψει το πρόσωπο, το οποίο θα λάβει την θέση αυτή.

 

Άρθρο 12ο

Πειθαρχικός Έλεγχος

 

12.1Σε περίπτωση που μέλος η φίλος του «Π.Ο.Φ.Σ.» παραβαίνει τις προβλέψεις του παρόντος καταστατικού, του νόμου, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, των αποφάσεων της Γ.Σ., ή του Δ.Σ. του «Π.Ο.Φ.Σ.», ή για σπουδαίο λόγο, επιθετική ή παραβατική συμπεριφορά ή μη σεβασμό των παραπάνω οργάνων διοίκησης είναι δυνατόν να του επιβληθούν οι ακόλουθες ποινές κατά την παρακάτω διαδικασία:

12.2.  Προβλεπόμενες ποινές

12.2.1.  Γραπτή ή προφορική επίπληξη

12.2.2. Προσωρινή αποβολή έως δύο (2) έτη, που συνεπάγεται την απαγόρευση της συμμετοχής του σε κάθε μορφής και πάσης φύσεως εκδηλώσεις που οργανώνει ή θέτει υπό την αιγίδα του ο«Π.Ο.Φ.Σ.».

12.2.3.Οριστική αποβολή και διαγραφή του.

 

12.3. Διαδικασία και όργανα επιβολής των ποινών.

12.3.1. Η πρώτη ποινή επιβάλλεται κατά πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας από τηνεπιτροπή ενστάσεων-πειθαρχικού όπου μετά από απόφαση του Δ.Σ. προσκαλείτε το υπό κατηγορία μέλος ή φίλος προς διατύπωση των απόψεων του. Η επιτροπή αποφασίζει με πλειοψηφία μετά από ακρόαση του υπό κατηγορία μέλους ή φίλου για την προτεινόμενη ποινή. Αν είναι επίπληξη προχωρεί σε γραπτή η προφορική άμεσα και μετά την κοινοποιεί στο Δ.Σ. προς ενημέρωση, διαφορετικά αν κρίνει ότι χρίζει μεγαλύτερης ποινής τότε συντάσσει την πρόταση της και την διαβιβάζει προς απόφαση στο Δ.Σ. Η δεύτερη ποινή επιβάλλεται, κατά πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, από το Δ.Σ. μετά από προηγούμενη έγγραφη πρόταση της επιτροπής ενστάσεων-πειθαρχικού όπου κλήθηκε προς διατύπωση των απόψεων του το υπό κατηγορία μέλος ή φίλος στην, στην οποία πρόσκληση επί ποινή ακυρότητας της θα αναφέρονται οι κατηγορίες, ως προς τις οποίες αυτό θα πρέπει να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του για να υπερασπισθεί τον εαυτό του.

12.3.2.  Για να ληφθεί απόφαση του Δ.Σ. επί πειθαρχικών θεμάτων εις βάρος μέλους πρέπει αυτό να συνεδριάσει σε ειδική προς τούτο συνεδρία, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκτέλεση των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του.

12.3.3.  Το Δ.Σ. του«Π.Ο.Φ.Σ.»,κατά την άσκηση των πειθαρχικών του αρμοδιοτήτων, με αιτιολογημένη απόφαση του και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών του, δικαιούται να επιβάλει είτε την ποινή της έγγραφης επίπληξης είτε την ποινή της προσωρινής αποβολής έως δύο (2) έτη χωρίς την υποχρέωση συνδρομής.

12.3.4.  Εφόσον το υπό κατηγορία μέλος ή φίλος παρά το γεγονός ότι προσκλήθηκε νομίμως, κατά τα ανωτέρω, δεν προσήλθε για διατύπωση των απόψεών του, θεωρείται ότι αποδέχεται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. 

    12.3.5. Εάν το Δ.Σ. αξιολογήσει ότι η αποδιδόμενη κατηγορία στο μέλος, επισύρει την ποινή της οριστικής αποβολής και διαγραφής του, παραπέμπει την υπόθεση σε Γ.Σ. του Συλλόγου, η οποία θα συνεδριάσει για τον συγκεκριμένο σκοπό και μόνο. Έως την σύγκληση της Γ.Σ., το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να επιβάλει στο υπό κατηγορία μέλος την επιβολή της ποινής της προσωρινής αποβολής έως  την οριστική εκδίκαση της αποδιδόμενης κατηγορίας στο μέλος.

12.3.6.Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής, που γίνεται με την ίδια διαδικασία, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του αναγνωρίσει ότι η επιβληθείσα ποινή επεβλήθη στηριχθείσα σε εσφαλμένα στοιχεία .

12.3.7.Η διαδικασία για την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης είναι η αυτή που ισχύει ως άνω και για την διαδικασία ενώπιον του Δ.Σ., ασκούντος πειθαρχική αρμοδιότητα. Τα αυτά ισχύουν και ως προς την κλήτευση του μέλους, στο οποίο έχει αποδοθεί η κατηγορία. Εφόσον το υπό κατηγορία μέλος παρά το γεγονός ότι προσκλήθηκε νομίμως, κατά τα ανωτέρω, δεν προσήλθε για διατύπωση των απόψεών του, θεωρείται ότι αποδέχεται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

  12.3.8.  Κατά των αποφάσεων του Δ.Σ., οι οποίες έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της πειθαρχικής του αρμοδιότητας, επιτρέπεται προσφυγή του ενδιαφερομένου μέλους, στην Γ.Σ. των μελών του«Π.Ο.Φ.Σ.»,η οποία στην περίπτωση αυτή λειτουργεί ως το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του.

12.3.9. Η προσφυγή αυτή ασκείται με ιδιαίτερο έγγραφο απευθυνόμενο προς το Γ. Γραμματέα  του«Π.Ο.Φ.Σ.»,μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημέρα, που το ενδιαφερόμενο μέλος ή φίλος έλαβε γνώση της εις βάρος του απόφασης. Η προσφυγή αυτή ασκείται με την προβολή των λόγων, για τους οποίους το θιγόμενο μέλος κρίνει ότι εσφαλμένως το Δ.Σ. του έχει επιβάλει την αντίστοιχη ποινή.

12.3.10.Η Γ.Σ. του«Π.Ο.Φ.Σ.»,συνεδριάζει για την άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοτικής της αρμοδιότητας σε ειδική προς τούτο συνεδρίαση της, στην ημερήσια διάταξη της οποίας δεν θα υπάρχει άλλο θέμα ημερήσιας διάταξης, πλην αυτό της άσκησης της πειθαρχικής αρμοδιότητας της.

12.3.11.Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις της Γ.Σ. κατά την άσκηση των πειθαρχικών δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων της, είτε αυτή λειτουργεί σε πρώτο βαθμό είτε σε δεύτερο βαθμό, λαμβάνονται όταν αυτή είναι σε απαρτία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της.

12.3.12.Το υπό κατηγορία μέλος, εάν συμμετέχει στα άνω πειθαρχικά – δικαιοδοτικά όργανα δεν επιτρέπεται να συμμετέχει ούτε στην σύνθεσή τους ούτε να ψηφίζει κατά την έκδοση της αποφάσεως τους κατά την σύγκληση τους για να κρίνουν την εις βάρος του κατηγορία. Σε περίπτωση που για τον λόγο αυτόν δημιουργηθεί πρόβλημα ελλείψεως απαρτίας του πειθαρχικού οργάνου, τότε για την επίτευξη απαρτίας θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 6.1.1. του παρόντος.

12.3.13.Καθ’ όλων των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται άσκηση αγωγής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, από αυτόν ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γ.Σ. κατ’ άρθρο 101 του Αστικού Κώδικα. Η σχετική αγωγή κοινοποιείται στο εναγόμενο πρόσωπο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Δ’

 

ΓENIKEΣ  ΔIATAΞEIΣ

 

Ά ρ θ ρ ο   13ο

 

13.1.Ο«Π.Ο.Φ.Σ.», είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις διατάξεις  του Αστικού Κώδικα, ως και κάθε άλλη σχετική περί ενώσεως προσώπων διάταξη.

13.2.Tο Δ.Σ. συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας για την καλή και εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου. OΕσωτερικός Κανονισμός μπορεί να περιλαμβάνει κανονισμό λειτουργίας εντευκτηρίου, μελών, οργάνων διοίκησης, επιτροπών, ποσά εγγραφής και συνδρομής κ.λ.π. κανονιστικές διατάξεις.  

13.3.Κανένα μέλος των οργάνων διοίκησης και ευθύνης του«Π.Ο.Φ.Σ.»,δικαιούται υλικής αμοιβής για τις προς τον«Π.Ο.Φ.Σ.» υπό οιανδήποτε ιδιότητα ή μορφή παρεχόμενες υπηρεσίες του.

13.4.  Κάθε περίπτωση, που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό θα ρυθμίζεται από τις Γ. Συνελεύσεις και το Νόμο, ενώ το σύνολό του θα ερμηνεύεται κατά το εν γένει πνεύμα του παρόντος.

13.5.Ο«Π.Ο.Φ.Σ.»,είναι ανεξάρτητος σύλλογος με διοικητική και οικονομική αυτονομία.

13.6.Ο«Π.Ο.Φ.Σ.»,είναι δυνατό, με απόφαση της Γ. Συνέλευσης. να γίνει μέλος υπερκειμένου εθνικού Οργανισμού όπως είναι η Ομοσπονδία (π.χ. ή Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.) , η Συνομοσπονδία ή άλλου υπερεθνικού ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής που έχει τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς και να εκλέξει τόσους αντιπροσώπους της όσους προβλέπει το καταστατικό της υπερκείμενης οργάνωσης.

 

Ά ρ θ ρ ο  14ο

 

Σφραγίδα του«Π.Ο.Φ.Σ.»

 

14.1.H σφραγίδα του«Π.Ο.Φ.Σ.»,είναι κυκλική με ακτίνα δύο (4)  εκατοστών του μέτρου, φέρουσα ένα εσωτερικό δακτύλιο. Εντός του εσωτερικού δακτυλίου υφίσταται η παράσταση του σήματος αυτού και η Κρήτη.

14.2.Στη βάση του εσωτερικού δακτυλίου αναγράφεται το έτος ιδρύσεως του και ο διακριτικός του τίτλος ‘Π.Ο.Φ.Σ’., ενώ περιμετρικά αναγράφεται ολογράφως ο τίτλος ‘ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ’.     

 

Ά ρ θ ρ ο   15ο

 

Διάλυση του « Π.Ο.Φ.Σ.»

 

15.1.H διάλυση του«Π.Ο.Φ.Σ.»,μπορεί να αποφασισθεί σε ειδική καταστατική Γ. Συνέλευση τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5. του παρόντος.

15.2.Σε περίπτωση διάλυσης του«Π.Ο.Φ.Σ.»,εάν έχει λειτουργήσει με περιουσιακά στοιχεία, τα οποία του έχουν χρυσιδανεισθεί από τα μέλη του, τότε αυτά επιστρέφονται σε αυτά, εάν όμως έχει αποκτήσει δική του περιουσία, αυτή διατίθεται όπου και όπως αποφασίσει η Γ. Συνέλευση.

 

Tο παρόν καταστατικό αποτελείται από δέκα πέντε (15) άρθρα, περιληφθέντα σε 19 σελίδες και υπογράφεται από τα μέλη του«Π.Ο.Φ.Σ.».

 

 

Ηράκλειο  11/03/2015