ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ Ο.Φ.Σ.

 

K A T A ΣT A T I K O

 

       TOY ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

«Π.Ο.Φ.Σ.»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Α’

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ–ΔIAKPITIKA-ΕΔPA-ΣΚΟΠΟΙ-ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ

 

 

Ά ρ θ ρ ο   1ο

      

1.0. Επωνυμία, διακριτικός τίτλος, έδρα.                                                                                                                                                                     

1.1.Με το παρόν μετατρέπεται το καταστατικό της από……… 1996 ίδρυσης του  μη κερδοσκοπικού ομίλου με την επωνυμία ‘ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ’, και τον διακριτικό τίτλο, «Π.Ο.Φ.Σ.» με τον οποίο θα καλείται, για χάρη συντομίας, στα λοιπά άρθρα του Kαταστατικού αυτού και ο οποίος έχει ως έδρα του το Ηράκλειο Κρήτης. 

1.2.Λάβαρο και διακριτικά σήματα του «Π.Ο.Φ.Σ.» καθορίζονται με εσωτερικό κανονισμό και έως ότου αυτός να καταρτισθεί με  απόφαση του Δ.Σ.

 

Ά ρ θ ρ ο   2ο

Σκοποί του« Π.Ο.Φ.Σ.»   

                                   

2.1.0.  Σκοποί του«Π.Ο.Φ.Σ.» είναι μη κερδοσκοπικοί και ειδικότερα:

2.1.1.Η ένωση, εκπροσώπηση και συντονισμός ενεργειών υπό ένα φορέα των ιδιοκτητών φουσκωτών σκαφών αλλά και των φίλων του φουσκωτού σκάφους, της θάλασσας, του θαλάσσιου πλούτου και περιβάλλοντος, αυτών που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση και αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος, την μόλυνση των ακτών, των θαλασσών και γενικά την προστασία του ενάλιου πλούτου για την ανάπτυξη, ενδεικτικά μνημονευομένων α) δεσμών φιλίας, β) πνεύματος αλληλεγγύης, γ) ορθής συμπεριφοράς στην θάλασσα δ) αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών ε) παροχής αρωγής σε περίπτωση ακυβερνησίας των σκαφών τους στ) σχέσεων αφ’ ενός μεταξύ των μελών και αφ’ ετέρου με άλλους ναυτικούς, ναυταθλητικούς, οικολογικούς και πολιτιστικούς συλλόγους ή φορείς κλπ.

 

2.1.2.Η συνεργασία με την Πολιτεία αλλά και κάθε αρμόδιο φορέα για, την επίτευξη βελτίωσης των συνθηκών αύξησης του Ελληνικού στόλου των φουσκωτών σκαφών με φορολογικές ελαφρύνσεις και κάθε άλλης μορφής κίνητρα. Η βελτίωση των συνθηκών, ναυσιπλοΐας, ελλιμενισμού και ασφάλειας των σκαφών και των επιβατών τους καθώς και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής πρόσβασης των  φουσκωτών σκαφών στην θάλασσα. Ενδεικτικά μνημονευόμενοι στόχοι είναι η δημιουργία κατάλληλων και ελευθέρων κεκλιμένων επιπέδων (γλιστρών) πρόσβασης στην θάλασσα, η εξασφάλιση των συνθηκών ελεύθερης και νόμιμης πρόσβασης καυσίμων ανεφοδιασμού των φουσκωτών σκαφών σε όλα τα λιμάνια, τα αλιευτικά καταφύγια καθώς και σε κάθε οργανωμένο χώρο πρόσδεσης σκαφών της χώρας, η δημιουργία ελευθέρων  σταθερών και πλωτών μαρίνων για μικρά σκάφη καθώς και η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής αξιοποίησής των φουσκωτών σκαφών.

2.1.3. Η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική, κοινωνική και ηθική στήριξη της Κρήτης, της νησιώτικης Ελλάδας και ιδιαίτερα των ακριτικών και απομονωμένων περιοχών και νησιών.

2.1.4.Η οργάνωση ομάδων διάσωσης, που θα μπορούν να συνδράμουν το έργο των λιμενικών κ.λ.π. Αρχών σε περίπτωση εκτάκτων ναυτικών καταστάσεων και σε κάθε άλλη περίπτωση που οι Αρχές χρειάζονται την συνδρομή τους ενδεικτικά μνημονευόμενης  αυτής στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας.

2.1.5.Η οργάνωση, διάδοση και η ανάπτυξη των κάθε μορφής θαλασσίων και ναυτικών δραστηριοτήτων, αθλημάτων, αθλοπαιδιών, αγώνων ταχυπλοΐας αλλά και πάσης φύσεως αγώνων κλπ, προς ψυχαγωγία των  μελών.

2.1.6.Η ανάπτυξη πνεύματος ναυτοσύνης στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη πνεύματος προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος με την πραγματοποίηση συνεδρίων και σεμιναρίων, προβολών καθώς και με κάθε σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας όπως είναι η δημιουργία ιστοσελίδας, η οργάνωση ραδιοφωνικών η / και τηλεοπτικών εκπομπών κλπ.

2.1.7.Η επιμόρφωση των μελών του και κάθε τρίτου για τους κανόνες ναυσιπλοΐας και τις δυνατότητες του φουσκωτού σκάφους.

2.1.8. Η ανάπτυξη κάθε εν γένει αναγκαίας δραστηριότητος για την εξυπηρέτηση των σκοπών του «Π.Ο.Φ.Σ.» καθώς και η συνεχής αναβάθμιση του, προσαρμοζόμενη στις συνεχείς εξελίξεις της κοινωνίας.

2.1.9.  Η ένταξη του ομίλου στην πολιτική προστασία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Περιφέρειας Κρήτης και σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία δύναται να συνδράμει.

 

2.2.0.Το «Π.Ο.Φ.Σ.» έχει περιοριστικά τους ανωτέρω σκοπούς. Απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση από τους σκοπούς αυτούς χωρίς την τροποποίηση του παρόντος.

 

2.3.0. Mέσα για την πραγμάτωση των σκοπών είναι:                                     

 

2.3.1.Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας με διαλέξεις, σεμινάρια, πραγματοποίηση θαλασσίων ταξιδιών, αποστολών αγάπης και στήριξης, εκστρατείες καθαρισμού ακτών, χορών και συνεστιάσεων, με προβολή ταινιών, λειτουργία βιβλιοθηκών, εντευκτηρίων, λεσχών κ.λ.π. με θεματολογία τους σκοπούς του «Π.Ο.Φ.Σ.»

2.3.2.H ενεργοποίηση και εντατικοποίηση του ενδιαφέροντος της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών φορέων και της κοινής γνώμης για την χρησιμότητα του φουσκωτού σκάφους καθώς και για τα προβλήματα του θαλασσίου περιβάλλοντος  και των Ελληνικών νησιών.       

2.3.3. H έκδοση περιοδικού, εφημερίδας, βιβλίων, χαρτών και κάθε περιεχομένου εντύπων καθώς και υλικούς φορείς ήχου και εικόνας ανάλογου περιεχομένου, η μίσθωση χρόνου σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ως και η δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας μέσω ιστοσελίδας του διαδικτύου, με σκοπό την προβολή των σκοπών, των στόχων και επιτεύξεων του «Π.Ο.Φ.Σ.» καθώς και την παροχή κάθε αναγκαίας πληροφορίας, σχέση έχουσα με την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση των ιδιοκτητών φουσκωτών και λοιπών σκαφών, και του κοινού, εν γένει, όπως, ενδεικτικά μνημονεύονται : δελτία καιρού, πληροφορίες σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες ελλιμενισμού και τροφοδοσίας σε κάθε περιοχή, θέσεις όπου υπάρχουν κεκλιμένα επίπεδα (γλίστρες) πρόσβασης στην θάλασσα, νομικές πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις των ιδιοκτητών φουσκωτών σκαφών, όρους που πρέπει να περιλαμβάνονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια σκαφών, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασίες έκδοσης άδειας χειριστού, άδειας πλοών, άδειας VHFκαθώς και κάθε άλλης αναγκαίας πληροφορίας για την νόμιμη κυκλοφορία των φουσκωτών σκαφών στην θάλασσα, αλλά και την μεταφορά και φύλαξη τους στην στεριά.

2.3.4.Η τοποθέτηση διαφημίσεων π.χ. σε κάθε μορφής έντυπα συμβατικά ή ψηφιακά ή σε υλικούς φορείς ήχου και εικόνας καθώς και στην ιστοσελίδα διαφημιστικών bannersγια την εξασφάλιση εσόδων προοριζομένων στην υλοποίηση των σκοπών του «Π.Ο.Φ.Σ.» , χωρίς ταύτα να αποβλέπουν στην κατ’ επάγγελμα αποκομιδή κέρδους.

2.3.5.Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών μελετών, από κατάλληλους επιστήμονες για τεχνικά, οικονομικά  κ.λ.π. θέματα, που αφορούν στο φουσκωτό σκάφος, στην πρόσβαση του στη θάλασσα, στην ασφαλή ναυσιπλοΐα, το θαλάσσιο περιβάλλον κ.λ.π., όπως είναι η σύνταξη κανονισμών, οι οποίοι θα αποτελούν τα μέσα και θα διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των σκοπών του καταστατικού του «Π.Ο.Φ.Σ.» καθώς και η πραγματοποίηση διαβημάτων προς τις αρμόδιες Αρχές, εφόσον συντρέχει λόγος, για τα παραπάνω θέματα.

2.3.6.Κάθε άλλο νόμιμο μέσο που εξουσιοδοτείται με το παρόν να αποφασίσει  το Διοικητικό Συμβούλιο του «Π.Ο.Φ.Σ.»

2.3.7.Για την υλοποίηση των άνω σκοπών και εκδηλώσεων δεν αποκλείεται η αποδοχή χορηγών και χρηματοδοτών.

 

Ά ρ θ ρ ο  3ο

 

                             Πόροι του « Π.Ο.Φ.Σ.»

 

3.1.0. Πόροι του« Π.Ο.Φ.Σ.» είναι:

3.1.1.Τα ποσά που προέρχονται από : α) το δικαίωμα εγγραφής κάθε νέου μέλους, το οποίο προσδιορίζεται στο εφ’ άπαξ ποσό των σαράντα Ευρώ (40,00 €), β) τις ετήσιες συνδρομές των μελών του, οι οποίες προσδιορίζονται στο ποσό των εξήντα ευρώ (60,00 €) και γ) τις έκτακτες εισφορές, τις οποίες αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του «Π.Ο.Φ.Σ.» για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας του και εγκρίνονται από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής νέων μελών καθώς και το ύψος της ετήσιας συνδρομής κάθε μέλους είναι δυνατόν να μεταβάλλονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του «Π.Ο.Φ.Σ.»

3.1.2. Κρατικές, δημοτικές επιχορηγήσεις καθώς και επιχορηγήσεις προερχόμενες από κάθε Ευρωπαϊκή ή Περιφερειακή πηγή χρηματοδότησης, ενδεικτικά δε μνημονεύονται ως τέτοιες τα κονδύλια του Υπουργείου Πολιτισμού, τα Ευρωπαϊκά Πακέτα Στήριξης κλπ.

3.1.3.Δωρεές, χορηγίες, και κληροδοσίες, των οποίων πρέπει, επί ποινή ακυρότητας της αποδοχή τους, να είναι γνωστά τα στοιχεία της προέλευσής τους και γίνονται αποδεκτές μόνο μετά από ειδική έγκριση, για κάθε μία από το Διοικητικό Συμβούλιο του «Π.Ο.Φ.Σ.».

3.1.4.Έσοδα από ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις, χορούς, λαχειοφόρους αγορές, παραστάσεις και λοιπές οργανωμένες εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιούνται με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του «Π.Ο.Φ.Σ.».

3.1.5. Κάθε άλλη είσπραξη, η οποία θα προέρχεται από κάθε άλλη νόμιμη αιτία και θα πραγματοποιείται κατόπιν ειδικής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του «Π.Ο.Φ.Σ.» ενδεικτικά μνημονευομένων των εσόδων από την πώληση κάθε μορφής εντύπων, χαρτών, κανονισμών, υλικών φορέων ήχου και εικόνας καθώς και τα τυχόν εξ αυτών και της ιστοσελίδας προερχόμενα διαφημιστικά έσοδα.

  3.2.0. Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές υπέρ του «Π.Ο.Φ.Σ.» για ορισμένο  σκοπό, τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισμού του Ομίλου και τα τυχόν έσοδα, που προέρχονται από αυτές διατίθενται αποκλειστικά, κατά τους όρους που έχει θέσει ο διαθέτης ή ο δωρητής.

 

3.3.0.H ακίνητη περιουσία του «Π.Ο.Φ.Σ.» αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του, μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν αυτόσυνεδριάζει με απαρτία των τριών τετάρτων  (3/4) των ταμειακώς εντάξει μελών του, και υπερψηφίζεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων.

3.4.0.  Ο «Π.Ο.Φ.Σ.» είναι δυνατόν να λειτουργήσει και με περιουσιακά στοιχεία, τα οποία του έχουν χρησιδανεισθεί από τα μέλη του καθώς και να αποδεχθεί την φιλοξενία της έδρας του στις εγκαταστάσεις των μελών της.

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Β’

MEΛH - ΔIKAIΩMATA -  YΠOXPEΩΣEIΣ

 

Ά ρ θ ρ ο    4ο

 

4.1.0. Ο «Π.Ο.Φ.Σ.» αποτελείται από δόκιμα, τακτικά και επίτιμα μέλη.

4.2.0.Δ ό κ ι μ ο   μ έ λ ο ς,  μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του, κάθε άτομο που έχει συμπληρώσει το 18Ο έτος ηλικίας του και είναι ιδιοκτήτης φουσκωτού σκάφους ή ακόμα οποιοσδήποτε φίλος του φουσκωτού σκάφους και της θάλασσας. Τ α κ τ ι κ ο   μ έ λ ο ς μπορεί να γίνει ένα δόκιμο μέλος αφού έχει συμπληρώσει 12 μήνες ως δόκιμο, έχει παρακολουθήσει τα ανάλογα σεμινάρια και εφόσον αποδέχεται τα παρακάτω :

4.2.1. Να αποδέχεται εξ ολοκλήρου και ανεπιφύλακτος το παρόν καταστατικό και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και τις αποφάσεις του «Π.Ο.Φ.Σ.», όπως θα προσδιορίζονται στο τυποποιημένο έντυπο αίτησης.

4.2.2.Να αποδέχεται να δοθούν τα προσωπικά του στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του σκάφους του (εφόσον διαθέτει) στον «Π.Ο.Φ.Σ.» αλλά και από τα προσωπικά του στοιχεία το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, καθώς και τα στοιχεία του σκάφους του εφόσον ζητηθούν από άλλη οργάνωση (Ομοσπονδία). Σε περίπτωση που ο «Π.Ο.Φ.Σ.» έχει αμφιβολία περί την ακρίβεια ή την επάρκεια των άνω στοιχείων δικαιούται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, τα οποία έκαστο μέλος υποχρεούται να του τα προσκομίσει.

 

4.3.1.H αίτηση του προς εγγραφή μέλους στέλνετε προς τον Γραμματέα του Δ.Σ. του «Π.Ο.Φ.Σ.». Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Π.Ο.Φ.Σ.» υποχρεούται να εξετάσει και διακριβώσει με κάθε νόμιμο τρόπο αν το υποψήφιο μέλος πληρεί τις άνω προϋποθέσεις για την εγγραφή του και σε διάστημα 60 ημερών να αποφασίσει με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) την εγγραφή ή όχι του νέου μέλους. Κάθε νέο μέλος εγγράφετε ως Δόκιμο μέλος για διάστημα 12 μηνών. Με την παρέλευση του χρόνου αυτού και την υποχρεωτική παρακολούθηση των σεμιναρίων που οργανώνει ο Όμιλος γίνετε Τακτικό. Κάθε δόκιμο μέλος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα με ένα Τακτικό μέλος εκτός της δυνατότητας να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Διοικητικά Όργανα του Ομίλου αλλά και να έχει δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και εκλογές για την ανάδειξη αυτών.

4.3.2Αρνητική εισήγηση – καταγγελία για το προς εισδοχή νέο μέλος μπορεί να συντάξει οποιοδήποτε τακτικό και ενήμερο οικονομικά μέλος του «Π.Ο.Φ.Σ.» με την προϋπόθεση να είναι επώνυμη και τεκμηριωμένη. Η εισήγηση στέλνετε έγκαιρα προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του «Π.Ο.Φ.Σ.» . Το Δ.Σ. οφείλει να λάβει υπόψη του την καταγγελία και να αποφασίσει ανάλογα. Σε περίπτωση που η απόφαση του Δ.Σ. είναι απορριπτική κοινοποιείται αμέσως στον ενδιαφερόμενο ο οποίος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην επόμενη Γενική Συνέλευση η οποία υποχρεούται να αποφασίσει πλειοψηφικά.

4.4.0.Η αίτηση εγγραφής μέλους στο «Π.Ο.Φ.Σ.» συνοδεύεται υποχρεωτικά, επί ποινή απαράδεκτου από:

4.4.1.Το τυποποιημένο έντυπο αίτησης εγγραφής νέου μέλους του «Π.Ο.Φ.Σ.»  που θα αναφέρονται και τα δύο (2) τουλάχιστο τακτικά και ενήμερα οικονομικά μέλη του «Π.Ο.Φ.Σ.» που το προτείνουν.

4.4.2.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας συνοδευμένη από 4 πρόσφατες, όμοιες, έγχρωμες φωτογραφίες σε πρότυπο αστυνομικής ταυτότητας.

4.4.3. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνα επικοινωνίας και εφόσον είναι ιδιοκτήτες σκάφους τον αριθμό λεμβολόγησης, ή νηολόγησης ή Βιβλίου Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) του σκάφους τους με προσδιορισμό του μήκους του, της ιπποδύναμης του και του εργοστασίου κατασκευής του.

 

4.5.0.  Δεν μπορεί να γίνει μέλος του«Π.Ο.Φ.Σ.» ή διαγράφεται από αυτό   

 

4.5.1.Το μέλος εκείνο, που έχει παύσει να έχει τις προϋποθέσεις, που απαιτούνται για είναι μέλος του «Π.Ο.Φ.Σ.» Η διαδικασία αυτή μπορεί  να εφαρμοσθεί είτε στα πλαίσια εκκαθάρισης του μητρώου του «Π.Ο.Φ.Σ.» είτε μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα του «Π.Ο.Φ.Σ.» είτε κατόπιν καταγγελίας κάθε μέλους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του «Π.Ο.Φ.Σ.» που υποχρεούται να φέρει εισήγησή του για το θέμα αυτό στην πρώτη Γενική Συνέλευση αυτού, η οποία  και αποφασίζει την παραμονή ή όχι στον «Π.Ο.Φ.Σ.» μέλους, που έχει παύσει να πληρεί τις απαιτούμενες  προϋποθέσεις.

4.5.2.Το μέλος, το οποίο δεν τηρεί τις προς τον «Π.Ο.Φ.Σ.» πάσης φύσεως υποχρεώσεις του, τις προβλέψεις του παρόντος καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του καθώς και το σύνολο των αποφάσεων των οργάνων Διοίκησης του.

 

4.6.0. Υποχρεώσεις των μελών:

4.6.1.Να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους και τα νέα μέλη να καταβάλουν και το εισαγωγικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή τους, που αμφότερα καθορίζονται από το παρόν καταστατικό και στο μέλλον από την Γενική Συνέλευση του «Π.Ο.Φ.Σ.». Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής γίνεται εις ολόκληρο μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους.

4.6.2.Όποιο μέλος καθυστερεί την συνδρομή του πάνω από δώδεκα (12) μήνες, μπαίνει σε  παύση έξι (6) μηνών και αν μετά και από αυτή δεν εξοφλήσει τότε διαγράφεται από τον «Π.Ο.Φ.Σ.» μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αφού αυτό προηγουμένως έχει ειδοποιηθεί εγγράφως είτε με συστημένη επιστολή, είτε με επίδοσή της με Δικαστικό Επιμελητή, η οποία θα πρέπει να έχει προηγηθεί τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την εισαγωγή του θέματος της διαγραφής του στη Γενική Συνέλευση του «Π.Ο.Φ.Σ.».

4.6.3.Μέλος, το οποίο έχει διαγραφεί, μπορεί να επανεγγραφεί, με νέα αίτηση του, αφού προηγουμένως εξοφλήσει τις ετήσιες συνδρομές, που καθυστερούσε έως την διαγραφή του. Ομοίως τα μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν άμεσα προς τον «Π.Ο.Φ.Σ.» κάθε ποσό τυχόν έκτακτης εισφοράς, την οποία αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.  Η απόφαση αυτή τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισής της από την πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία αν δεν εγκρίνει την άνω έκτακτη εισφορά, η οποία εν τω μεταξύ θα έχει καταβληθεί, τότε το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με μελλοντικές ετήσιες συνδρομές του κάθε μέλους.

4.6.4.Να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του «Π.Ο.Φ.Σ.», να συμμορφώνονται με το καταστατικό του και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του, και να συμμετέχουν στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

4.7.0.Να φροντίζουν ώστε με την συμπεριφορά τους να μη θίγουν το κύρος του «Π.Ο.Φ.Σ.» και των μελών του, στην κοινή γνώμη, επιδεικνύοντας απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητά του.

 

4.8.0.  Δικαιώματα των μελών :

 

4.8.1.Να ενημερώνονται για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του «Π.Ο.Φ.Σ.»και να ελέγχουν μέσα από τις νόμιμες καταστατικές διαδικασίες  τις εν γένει πράξεις τους,

4.8.2.Να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του «Π.Ο.Φ.Σ.», δι’ εγγράφου προτάσεως τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, το οποίο οφείλει να απαντήσει σ’ αυτά εγγράφως, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

4.8.3.Να θέσουν με πρόταση υπογραφομένη από το 1/5 του αριθμού των τακτικών και οικονομικά ενήμερων μελών, οποιοδήποτε θέμα επιθυμούν να συζητηθεί από την Γενική Συνέλευση, αφού αναφέρουν αυτό με σαφήνεια, και με γραπτή αίτηση τους προς στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συμπεριλάβει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόταση αυτή έχει αποσταλεί αποδεδειγμένα στο Διοικητικό Συμβούλιο είτε με επιστολή και απόδειξη παραλαβής της, είτε έχει επιδοθεί με Δικαστικό Επιμελητή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ανακοίνωση της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

 4.9.1. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από τον«Π.Ο.Φ.Σ.». και    διαγράφεται από το μητρώο των μελών του, οποτεδήποτε το ζητήσει με γραπτή αίτησή του. Εάν η αίτηση του μέλους για αποχώρησή του υποβληθεί εντός του α’ ημερολογιακού τριμήνου έκαστου ημερολογιακού έτους, τότε το υπό αποχώρηση μέλος δεν οφείλει προς τον«Π.Ο.Φ.Σ.»  την ετήσια συνδρομή του. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η συνδρομή θα οφείλεται κανονικά έως το τέλος του ημερολογιακού έτους, κατά το οποίο γίνεται η αποχώρηση του μέλους.

4.9.2.Σε περίπτωση που αποχωρήσει κατά την διάρκεια του έτους δεν του επιστρέφονται οι ετήσιες συνδρομές, τις οποίες έχει προκαταβάλει στη αρχή του έτους, καθώς αυτές προορίζονται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του«Π.Ο.Φ.Σ.».

 

4.10. Επίτιμα μέλη.

Η Γενική Συνέλευση του«Π.Ο.Φ.Σ.», με πρόταση του Δ.Σ. ή μετά από πρόταση δέκα (10) τουλάχιστον μελών της, μπορεί να απονείμει τον τίτλο του επίτιμου μέλους του «Π.Ο.Φ.Σ.»σε Σωματεία, Νομικά πρόσωπα, Οργανισμούς ή και φυσικά πρόσωπα, που προσέφεραν αποδεδειγμένα πολύτιμες υπηρεσίες για την ανάπτυξη των σκοπών του«Π.Ο.Φ.Σ.». Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση πληρωμής ετήσιας συνδρομής και έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε κάθε εκδήλωση και δραστηριότητα του«Π.Ο.Φ.Σ.»όχι όμως και να συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης του ούτε και να ψηφίζουν σε  κάθε μορφής ψηφοφορία των τακτικών μελών του.

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Γ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

Α ρ θ ρ ο   5ο

 

Γενική Συνέλευση

 

5.0. Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης.

5.1.Η Γενική Συνέλευση  είναι το ανώτατο όργανο του «Π.Ο.Φ.Σ.» και αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα και συνεδριάζει στον τόπο, που κάθε φορά αποφασίζει το Δ.Σ. και τον οποίο προσδιορίζει στην σχετική πρόσκληση σύγκλησής της. Αποφασίζει για κάθε ζήτημα, που υπάγεται κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, αλλά έχει παραπεμφθεί στην έγκριση της από το όργανο αυτό.

 

5.2.0. Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση έχει ως αποκλειστική της αρμοδιότητα τα ακόλουθα:

5.2.1. Να ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα διοίκησης και ευθύνης του «Π.Ο.Φ.Σ.» και έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να τα παύει για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση

5.2.2.Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία, Συνομοσπονδία  ή άλλες εθνικές ή υπερεθνικές υπερκείμενες οργανώσεις,

5.2.3. Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού πεπραγμένων και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής,

5.2.4.  Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού,

5.2.5.  Να αποφασίζει για τη διάλυση του «Π.Ο.Φ.Σ.».

5.2.6.  Να αποφασίζει για την εγγραφή μέλους.

5.2.7. Να αποφαίνεται σε δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας για τις επιβληθείσες ποινές και να αποφασίζει σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας για την οριστική αποβολή και διαγραφή μέλους.

5.2.8. Να καθορίζει το ύψος για το δικαίωμα εγγραφής των νέων μελών στον «Π.Ο.Φ.Σ.» καθώς και το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών της.

5.2.9. Να εγκρίνει ή απορρίπτει τις αποφάσεις του Δ.Σ. τις σχετικές με την επιβολή στα μέλη έκτακτης εισφοράς για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

5.2.10. Να ανακηρύσσει επίτιμα μέλη του «Π.Ο.Φ.Σ.» νομικά ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν προσφέρει ιδιαίτερα μεγάλες υπηρεσίες στην εξυπηρέτηση των σκοπών του.

5.2.11. Να ανακηρύσσει ευεργέτες και μεγάλους ευεργέτες της πρόσωπα, τα οποία της έχουν πραγματοποιήσει δωρεές ιδιαίτερα μεγάλης αξίας καθώς και να αναπροσαρμόζει τα ποσά, λόγω της δωρεάς των οποίων θα απονέμονται αυτές οι αναγνωρίσεις, κατά τον όρο 13.2. του παρόντος.

5.2.12. Να απονέμει διπλώματα ευφήμου μνείας ή σε μέλη του «Π.Ο.Φ.Σ.» ή σε πρόσωπα για την ιδιαίτερα αξιόλογη προσφορά τους προς την υλοποίηση των σκοπών του.

5.2.13. Να αποφασίζει για την συμμετοχή του «Π.Ο.Φ.Σ.»  στην Ομοσπονδία σε υπερκείμενες εθνικές ή υπερεθνικές οργανώσεις ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών ως είναι τα Βαλκάνια, η Μεσόγειος, η Ευρώπη κλπ.

 

5.3.0.Διαδικασία Γενικής Συνέλευσης .

5.3.1.Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται μεταξύ των μελών της, που έχουν δικαίωμα ψήφου  Πρόεδρος και  Γραμματέας, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι την εκλογή των ανωτέρω, τη Γενική Συνέλευση διευθύνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.3.2. Oι αποφάσεις λαμβάνονται δι΄ ανατάσεως της χειρός. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση. Για προσωπικά θέματα καθώς και για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων σε Ομοσπονδία, Συνομοσπονδία ή άλλες υπερκείμενες ενώσεις, καθώς και για προσωπικό θέμα οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία.

Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός των περιπτώσεων, για τις οποίες ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία.

5.3.3. H Γενική Συνέλευση ούτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δεν μπορεί να αποφασίζει για την προσθήκη  θέματος στην ημερήσια διάταξη. Εάν παρ’ όλα ταύτα ληφθεί απόφαση κατά παράβαση της διατάξεως αυτής η εν λόγω απόφαση είναι άκυρη μη δεσμεύουσα κανένα μέλος.

5.3.4.Αν όλα τα μέλη της Γ.Σ. συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση, είναι επιτρεπτό να ληφθεί απόφαση και χωρίς την συνέλευση των μελών της.

 

5.4.0.  Χρόνος και τρόπος σύγκλησης της Γ.Σ.

5.4.1.Kάθε έτος συγκαλείτε μία τακτική Γενική Συνέλευση μέσα στο τελευταίο τρίμηνο έκαστου ημερολογιακού έτους .  Hτακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τριάντα (30), τουλάχιστον, ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, με πρόσκληση, που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα .

Hπρόσκληση πρέπει να καθορίζει τον τόπο, τον χρόνο, και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, αποστέλλεται δε τηλεφωνικά με smsή συστημένη ταχυδρομική επιστολή στα μέλη, η οποία πρέπει να έχει κατατεθεί στο ταχυδρομείο, τουλάχιστον, πριν από τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης της Γ.Σ. .

 

5.5.0. Απαρτία Γ.Σ. – Ταμειακώς εντάξει μέλη – Επαναληπτική  Γ.Σ.

5.5.1. H τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του μισού  (1/2) πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει μελών του «Π.Ο.Φ.Σ.».

5.5.2.Ταμειακώς εντάξει μέλος θεωρείται το μέλος, το οποίο έχει καταβάλλει εις ολόκληρο τη συνδρομή του για το ημερολογιακό έτος, μέσα στο οποίο διεξάγεται η τακτική Γενική Συνέλευση. Μέλη μη ταμειακά εντάξει δεν μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις. 

 

5.5.3.  Σε περίπτωση μη απαρτίας διενεργείται νέα Γενική Συνέλευση μετά από μία εβδομάδα στον ίδιο τόπο και ώρα, και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων των ταμειακώς εντάξει μελών του «Π.Ο.Φ.Σ.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται γι’ αυτό να έχει συμπεριλάβει τη σχετική ανακοίνωση για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στην αρχική πρόσκληση.

 

5.6.0.Έκτακτη Γ.Σ.

5.6.1.Έκτακτες Γενικές  Συνελεύσεις συγκαλούνται, για σοβαρά και επείγοντα θέματα του Ομίλου στις παρακάτω περιπτώσεις :

      

5.7.0.Περιπτώσεις και τρόπος σύγκλησης Έκτακτης Γ.Σ.

5.7.1.Kατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με πρόσκληση, που να αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του «Π.Ο.Φ.Σ. ».                                                  

5.7.2. Kατόπιν αποφάσεως της Eλεγκτικής Eπιτροπής με πρόσκληση, που να φέρει τις υπογραφές δύο μελών της και μόνο για διαχειριστικά θέματα.

5.7.3.Kατόπιν εγγράφου αιτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών του«Π.Ο.Φ.Σ.»,τα οποία να είναι ταμειακώς ενήμερα. H αίτηση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα, για τα οποία ζητείται η σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης να αποφασίσει αν θα προκηρύξει την σύγκληση της, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το πολύ σε είκοσι (20) ημέρες από την προκήρυξη, με πρόσκληση η οποία πρέπει να καθορίζει τον τόπο, τον χρόνο, και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, αποστέλλεται δε τηλεφωνικά με smsή με  συστημένη ταχυδρομική επιστολή στα μέλη, η οποία πρέπει να έχει κατατεθεί στο ταχυδρομείο τουλάχιστον πριν από είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης της Γ.Σ.

5.7.4. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποδεχθεί την αίτηση, ή αδρανήσει, η έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί με δικαστική απόφαση, όταν ζητηθεί τούτο από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του«Π.Ο.Φ.Σ.».Η πρόσκληση, εν προκειμένω πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τόπο, χρόνο, καθώς και να φέρει τις υπογραφές των αιτούντων.

5.7.5.  Η έκτακτη Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της, και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) πλέον ένας των ταμειακώς εντάξει  μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η έκτακτη Γενική Συνέλευση διενεργείται μετά από μία εβδομάδα στον ίδιο τόπο και ώρα, και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται γι΄ αυτό να έχει ενσωματώσει τη σχετική ανακοίνωση για την νέα σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στην αρχική πρόσκληση.  

5.7.6. Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή  πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός των περιπτώσεων, για τις οποίες ρητά ορίζονται άλλες πλειοψηφίες ως ενδεικτικά μνημονεύονται στους όρους 5.8.1. έως 5.8.4. του παρόντος.

5.7.7.Στην περίπτωση, που το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να παραιτηθεί ως σώμα, υποχρεούται να συγκαλέσει προηγουμένως Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να φέρει σ΄ αυτή το θέμα της παραίτησης του.

 

5.8.0.Αρμοδιότητες και της τακτικής και της έκτακτης Γ.Σ. – Απαρτία – Ψηφοφορία – Αυξημένες πλειοψηφίες.

5.8.1.  H Καταστατική Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη, αποφασίζει για την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού, την μεταβολή των σκοπών του«Π.Ο.Φ.Σ.», ή την διάλυση αυτού.

Για τη λήψη αποφάσεων για τα παραπάνω θέματα απαιτούνται οι ακόλουθες αυξημένες απαρτίες και πλειοψηφίες.

5.8.2.Για την τροποποίηση του καταστατικού η παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών και για την υπερψήφιση της η πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρισταμένων.

5.8.3.Για την διάλυση του«Π.Ο.Φ.Σ.»απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών, τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει και για την υπερψήφιση η πλειοψηφία των οκτώ δέκατων (8/10) των παρισταμένων.

5.8.4.Για τη μεταβολή των σκοπών του«Π.Ο.Φ.Σ.»απαιτείται να συναινέσει η πλειοψηφία των οκτώ δέκατων (8/10) των μελών, τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει. Οι τυχόν απόντες δύνανται να συναινέσουν εγγράφως, αποστέλλοντες επιστολή τους, επί της οποίας θα διατυπώνουν σαφώς την θετική ή την αρνητική άποψη τους επί του προς ψήφιση θέματος.

 

Ά ρ θ ρ ο    6ο

 

Διοικητικό Συμβούλιο

 

6.1.0.Ο «Π.Ο.Φ.Σ.» διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με το οποίο έχουν εκλεγεί και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.

6.1.1. Eάν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί λόγω θανάτου, ό μη γένοιτο, ή παραίτησης ή έκπτωσης κάποιου μέλους του, αναπληρούται από τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., κατά την σειρά ψήφων, πού αυτά έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση, που τα ανωτέρω έχουν συμβεί στο Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του «Π.Ο.Φ.Σ.», τότε το Δ.Σ. θα συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα με την πραγματοποίηση εσωτερικής μυστικής ψηφοφορίας για την εκ νέου κατανομή των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. από την θέση, η οποία έχει χηρευτεί και μετά, εκτός αν το Δ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά.

6.1.2.Υποψηφιότητα για τη θέση του σύμβουλου στο Διοικητικό Συμβούλιο,  μπορεί να θέσει οποιοδήποτε τακτικό μέλος, το οποίο είναι οικονομικά έγκυρο.

6.1.3.Hθητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και των λοιπών επιτροπών και εκπροσώπων είναι διετής (2ετής) και λήγει μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

Ειδικά  κατά το ημερολογιακό  έτος, που θα γίνουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου, που αρχίζει από την ημέρα του κλεισίματος των βιβλίων του «Π.Ο.Φ.Σ.» και τον έλεγχό του από τη Ελεγκτική Επιτροπή έως την ημέρα παράδοσης καθηκόντων στο νέο ΔιοικητικόΣυμβούλιο με τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής-παράδοσης, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα ασκεί υπηρεσιακά καθήκοντα με σκοπό μόνο τη διενέργεια αρχαιρεσιών και αντιμετώπιση άλλων σοβαρών προβλημάτων, η επίλυση των οποίων δεν επιδέχεται αναβολή. Κατόπιν τούτου θα αναστέλλονται ή θα περιορίζονται κατά το δυνατόν οι ταμειακές κλπ. οικονομικές συναλλαγές, και θα επιτρέπονται αυτές μόνο για τα εξαιρετικά επειγούσης φύσεως θέματα, τα μη επιδεχόμενα αναβολής ή τα αφορώντας σε πράξεις συνήθους τακτικής διαχείρισης όπως π.χ. ενδεικτικά μνημονεύεται η καταβολή του συνήθους μισθώματος, η καταβολή των συνήθων μισθών στους εργαζομένους κλπ. Οι συναλλαγές της ως άνω περιόδου θα αφορούν και ευθύνη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εφ’ όσον τούτο παραλάβει κανονικά με τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης τα οποία θα θεωρούνται και από την απερχόμενη και από τη νέα Ελεγκτική Επιτροπή, οι οποίες από κοινού θα προβούν στον σχετικό έλεγχο  της ως άνω  μεταβατικής περιόδου.

6.1.4. H πρώτη του συνεδρίαση για την συγκρότηση του σε σώμα γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά την εκλογή των μελών του, που προκύπτει από τις αρχαιρεσίες. H πρόσκληση γίνεται από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο, ο οποίος και αναλαμβάνει την Προεδρία αυτής της συνεδρίασης.

6.1.5.Ο πλειοψηφείς σύμβουλος καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να παραδώσει στο νέο Προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες το αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, που υπογράφεται από τα δύο (2) Προεδρεία, και θεωρείται από την νέα Ελεγκτική Επιτροπή. 

6.1.6.Tο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα αφού εκλέξει με μυστική ψηφοφορία  α) Πρόεδρο, β)  Aντιπρόεδρο, γ) Γενικό Γραμματέα, δ) Tαμία, ε) Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, στ) Έφορο Εκδηλώσεων και ζ) Έφορο Έργων. Για την κάθε θέση ξεκινώντας κατά σειρά από την α) γίνεται ξεχωριστή μυστική ψηφοφορία ενώ η υποψηφιότητες κατατίθενται με προτάσεις είτε με αυτοπροτάσεις.        

6.1.7. Tο Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, για την συγκρότηση του σε σώμα, κατά τα ανωτέρω, όταν είναι παρόντα όλα τα εκλεγέντα μέλη του, άλλως η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός δύο (2) ημερών, οπότε αρκεί η παρουσία τεσσάρων (4) μελών του.

6.1.8. Tο Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία κατά τις λοιπές συνεδριάσεις του, όταν συνέρχονται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη.

6.1.9.Tο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναφέρονται τα θέματα προς συζήτηση και έκτακτα όταν το καλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη του, με αίτηση τους, στην οποία αναφέρουν τα θέματα που θέλουν να συζητηθούν. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε επτά (7) ημέρες, από την υποβολή της αίτησης, αλλιώς το συγκαλούν αυτοί, που το ζήτησαν χωρίς άλλη διατύπωση.

6.1.10. Τόπος συνεδρίασης ορίζονται τα γραφεία του«Π.Ο.Φ.Σ.» μηαποκλεισμένης της δυνατότητος να συνεδριάζει αυτό είτε στα γραφεία της έδρας άλλων μελών είτε σε άλλα μέρη.

6.1.11.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα απουσιάσει αδικαιολόγητα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, επί δύο (2) συνεχείς ή τέσσερις (4) μη συνεχείς συνεδριάσεις, κατά την διάρκεια της θητείας του, θα θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί.

 6.1.12.Oι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του Προέδρου.

 6.1.13.  Oι αποτελούντες το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν προσωπική ευθύνη και είναι αλληλέγγυοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών, που δημιουργούνται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από εκείνους που δεν συμμετείχαν στις σχετικές συνεδριάσεις, ή δεν συμφώνησαν με τις ληφθείσες αποφάσεις, πράγμα το οποίο θα πρέπει να προκύπτει σαφώς από τα σχετικά πρακτικά, που υποχρεούνται όλα τα παρόντα μέλη στις συνεδριάσεις να υπογράφουν.

6.1.14.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παυθεί πριν από τη λήξη της θητείας του με απόφαση και έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται όταν υπάρχει απαρτία των τριών τετάρτων (3/4) των αντιπροσώπων των ταμειακώς εντάξει μελών του Ομίλου και υπερψηφίζεται  με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρισταμένων.

6.1.15.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθαιρεθεί μόνο μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για σπουδαίο λόγο και για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού του«Π.Ο.Φ.Σ.»

6.1.16. Σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης των καθηκόντων ενός η περισσοτέρων μελών του Δ.Σ. είναι επιτρεπτή η αφαίρεση της αρμοδιότητας του, την οποία δικαιούται να κάνει το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο με απαρτία έξι εβδόμων (6/7) και υπερψηφίζεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των μελών, που θα είναι παρόντα. Σε μία τέτοια περίπτωση γίνονται εσωτερικές αρχαιρεσίας μεταξύ των μελών του Δ.Σ., προκειμένου να μπορέσει αυτό να συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα.

6.1.17.Προκειμένου για προσωπικά θέματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου  λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, κατά την διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να παρίσταται το θιγόμενο μέλος. Επίσης με μυστική ψηφοφορία λαμβάνονται οι αποφάσεις και για κάθε άλλο θέμα εφόσον το ζητήσουν τρία (3) μέλη του.

6.1.18.Oι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές, εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του. Στις συνεδριάσεις έχει το δικαίωμα να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος του«Π.Ο.Φ.Σ.» χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των επιτροπών του«Π.Ο.Φ.Σ.»,  καθώς και κάθε άλλο μέλος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην περίπτωση, που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος μπορεί, μετά από απόφαση της απλής πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να αποβάλει αυτούς, που προβαίνουν στην διατάραξη. Σε περίπτωση, που τα μέλη αυτά δεν δέχονται αν αποχωρήσουν ο Πρόεδρος έχει δικαίωμα να διακόψει την συνεδρίαση του Δ.Σ. με σχετική μνεία στα πρακτικά.    

6.1.19.Το Διοικητικό Συμβούλιο με  απόφαση του εντέλλεται τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του«Π.Ο.Φ.Σ.» και καθορίζει  τα μέλη, που έχουν δικαίωμα να προβαίνουν σε αναλήψεις χρηματικών ποσών από αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό.

6.1.20.Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του αναθέτει στα μέλη τουή σε αλλά μέλη του ομίλου που δεν μετέχουν στη διοίκηση του, ειδικά καθήκοντα προς εξασφάλιση της βέλτιστης και ταχύτερης δυνατής υλοποίησης τους. Επίσης έχει δικαίωμα να οργανώνει επιτροπές που θα βοηθήσουν στην καλύτερη λειτουργία, ανάπτυξη και βοήθεια των σκοπών του.

6.1.21.Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας ή κωλύματος οποιουδήποτε μέλους του, το Διοικητικό Συμβούλιο  με απόφαση του μπορεί να αναθέσει σε άλλα μέλη του την εκτέλεση κάθε είδους εργασίας, της αρμοδιότητας, του δικαιολογημένα απόντος ή κωλυόμενου μέλους του.

6.1.22. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε διάστημα πέντε (5) ημερών μετά την εκλογή του επιλέγει-διορίζει τον Υπεύθυνο Τύπου, Υπεύθυνο Marketing, Υπεύθυνο Internet, Γραμματεία ομίλου, αλλά και όλα τα μέλη που θα στελεχώσουν τις υπόλοιπες επί μέρους επιτροπές, που θα κρίνει ότι χρειάζεται, για την συνδρομή στο έργο του.

6.1.23. Το Δ.Σ. οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να αποφασίζει για την οποιαδήποτε αρνητική εισήγηση – καταγγελία που έστειλε τακτικό μέλος του ομίλου που αφορά το προς εισδοχή νέο μέλοςμε την προϋπόθεση να είναι επώνυμη και τεκμηριωμένη.

 

6.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τα παρακάτω καθήκοντα και υποχρεώσεις:

6.2.0. Ο  Πρόεδρος

6.2.1.Εκπροσωπεί τον«Π.Ο.Φ.Σ.»σε όλες τις σχέσεις της με τους τρίτους και ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής, λιμενικής, κ.λ.π Αρχής, όπως επίσης ενώπιον κάθε Οργανισμού, Τράπεζας,  N.Π.Δ.Δ., N.Π.I.Δ. και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του«Π.Ο.Φ.Σ.» και τον συντονισμό της δράσης του.

6.2.2.  Προΐσταται σε όλες τις εκδηλώσεις του«Π.Ο.Φ.Σ.»

6.2.3. Υπογράφει από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα τις προσκλήσεις για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μελών του«Π.Ο.Φ.Σ.».

6.2.4. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σε αυτές και καταρτίζει με τον Γενικό Γραμματέα την Ημερήσια Διάταξη.

6.2.5.Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. έως ότου η δεύτερη εκλέξει το δικό της προεδρείο.

6.2.6.Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για κάθε ετήσια χρήση, τους οικονομικούς απολογισμούς των εκδηλώσεων του Ομίλου, και όλα τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμής. Υπογράφει επίσης με τον Ταμία κάθε συναλλαγματική, επιταγή, ή οποιοδήποτε άλλο χρεόγραφο ή αξία καθώς και κάθε συμφωνητικό ή συμβόλαιο με τρίτους, η σύναψη του οποίου έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. θέτων την υπογραφή του υπό την επωνυμία του«Π.Ο.Φ.Σ.» .

6.2.7.Επικυρώνει με τον Γενικό Γραμματέα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και ευθύνεται για την ακρίβεια τους.

6.2.8.Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία καθώς και όλα τα έγγραφα πού έχουν σχέση με τον«Π.Ο.Φ.Σ.», θέτων την υπογραφή του υπό την επωνυμία του.

6.2.9.  Αριθμεί και υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα θέτων την υπογραφή του υπό την επωνυμία του«Π.Ο.Φ.Σ.» όλα τα βιβλία, που τηρεί ο«Π.Ο.Φ.Σ.»και επιμελείται της εφαρμογής του Καταστατικού και του Εσωτερικού  Κανονισμού.

6.2.10.Ανοίγει από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα και Ταμία τραπεζικό λογαριασμό για την κατάθεση και φύλαξη των χρημάτων του«Π.Ο.Φ.Σ.»  και από κοινού εκδίδουν εξουσιοδότηση προς τα πρόσωπα, τα οποία έχει ορίσει το Δ.Σ. για την πραγματοποίηση αναλήψεων συγκεκριμένων ποσών από τον λογαριασμό αυτό.

 

6.3.0. Ο  Αντιπρόεδρος:

6.3.1.Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει σε όλα του τα καθήκοντα και δικαιώματα.

 

6.4.0. Ο  Γενικός   Γραμματέας :

6.4.1.   Διεξάγει την αλληλογραφία και την υπογράφει με τον Πρόεδρο.  

6.4.2.  Μεριμνά για την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων του  Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και για την σύνταξη των πρακτικών των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία επικυρώνει το Προεδρείο τους.

6.4.3.Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την Ημερήσια Διάταξη προς συζήτηση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.4.4.Επικυρώνει με τον Πρόεδρο, ο οποίος θέτει την υπογραφή του υπό την επωνυμία του«Π.Ο.Φ.Σ.» , αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και ευθύνεται για την ακρίβεια τους.

6.4.5.Υπογράφει με τον Πρόεδρο, ο οποίος θέτει την υπογραφή του υπό την επωνυμία του«Π.Ο.Φ.Σ.» και τον Ταμία τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για κάθε ετήσια χρήση,  τους οικονομικούς απολογισμούς  των εκδηλώσεων του«Π.Ο.Φ.Σ.», τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμής.

6.4.6.Έχει τη μέριμνα φύλαξης του αρχείου, καθώς και των βιβλίων του«Π.Ο.Φ.Σ.» , πλην των ταμειακών παραστατικών και του βιβλίου Ταμείου της τρέχουσας διαχείρισης, την μέριμνα φύλαξης των οποίων έχει ο Ταμίας.

6.4.7.Ανοίγει από κοινού με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τραπεζικό λογαριασμό για την κατάθεση και φύλαξη των χρημάτων του«Π.Ο.Φ.Σ.» και από κοινού εκδίδουν εξουσιοδότηση προς τα πρόσωπα, τα οποία έχει ορίσει το Δ.Σ. για την πραγματοποίηση αναλήψεων συγκεκριμένων ποσών, κάθε φορά από τον λογαριασμό αυτό.

6.4.8.Τηρεί και φυλάσσει την σφραγίδα του«Π.Ο.Φ.Σ.»  σε ασφαλές μέρος, προκειμένου αυτή να χρησιμοποιείται από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο αρμόδια όργανα του«Π.Ο.Φ.Σ.» .

 

6.5.0. Ο  Ταμίας :

6.5.1. Εισπράττει τα δικαιώματα εγγραφής των νέων μελών, τις ετήσιες συνδρομές των τακτικών μελών και τις έκτακτες εισφορές, δίνοντας σχετική απόδειξη υπογεγραμμένη από αυτόν. Οι άλλοι πόροι του ομίλου εισπράττονται με την έκδοση των κατά νόμο παραστατικών στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και σε κάθε περίπτωση με την έκδοση σχετικού διπλότυπου, που τα συνυπογράφουν εκτός του Ταμία, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας. Προβαίνει σε πληρωμές, οι οποίες γίνονται με Εντάλματα Πληρωμής, βάσει των κατά νόμο παραστατικών στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

6.5.2.Διαχειρίζεται την χρηματική περιουσία, και τηρεί το ταμείο του Ομίλου, κατά τα οριζόμενα στο ευθύς ανωτέρω άρθρο (6.5.1.) του παρόντος.  

6.5.3.Κάθε ποσό, το οποίο υπερβαίνει τις τρέχουσες ταμειακές ανάγκες του μήνα, όπως αυτές καθορίζονται στην αρχή κάθε έτους από το Δ.Σ. του«Π.Ο.Φ.Σ.» κατατίθεται από τον Ταμία σε λογαριασμό, που τηρεί ο«Π.Ο.Φ.Σ.» σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και ο οποίος κινείται και δεσμεύεται με τις υπογραφές των Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο με  απόφαση του καθορίζει  τα μέλη, που έχουν δικαίωμα να προβαίνουν σε αναλήψεις χρηματικών ποσών, κατά τα κατωτέρω. Κάθε μία μεμονωμένη ανάληψη χρημάτων θα γίνεται με εξουσιοδότηση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, προς τα ήδη ορισθέντα για τον σκοπό αυτόν πρόσωπα, στην οποία θα προσδιορίζεται και το εκάστοτε προς ανάληψη ποσό. Στην εν λόγω εξουσιοδότηση ο Πρόεδρος θα θέτει την υπογραφή του, υπό την επωνυμία του Ομίλου καθώς και την δική του ο Γενικός Γραμματέας.

6.5.4.Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τον προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό, τους οποίους μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση και απαλλαγή από αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

 

6.6.0.  Ο  Έφορος  Έργων: Είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση του προγράμματος έργων του Ομίλου ή / και αυτών τις οποίες θέτει υπό την αιγίδα του.

 

6.7.0.  Ο  Έφορος  Εκδηλώσεων Φροντίζει για την εκπόνηση του προγράμματος των κάθε είδους εκδηλώσεων, που οργανώνει ο Όμιλος, και έχει την γενική ευθύνη για την οργάνωση και την τέλεση αυτών. Βοηθοί του Εφόρου Εκδηλώσεων θα ορίζονται δύο τακτικά μέλη ή δύο από τα υπόλοιπα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία παράλληλα με την άσκηση των κυρίως καθηκόντων τους, θα επιλαμβάνονται και για επί μέρους ειδικότερα θέματα της οργάνωσης των εκδηλώσεων.

 

6.8.0. Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει σε όλα του τα καθήκοντα και δικαιώματα, παράλληλα επιμελείται των δημοσίων σχέσεων του Ομίλου σε συνεργασία με τον Εκπρόσωπο Τύπου, προκειμένου με τις παρεμβάσεις του να εξευρίσκει τις προσφορότερες λύσεις για την υλοποίηση των στόχων του Δ.Σ.

6.8.1.Δραστηριοποιείται στον τομέα των επαφών με κοινωνικούς φορείς, τον τοπικό, ημερήσιο, και ειδικό του σχετικού χώρου τύπο, τα λοιπά μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις λιμενικές κ.λπ. αρχές και γενικά σε συνεργασία με τον Εκπρόσωπο Τύπου του ομίλου φροντίζει με κάθε μέσο την προώθηση της καλής εικόνας και παρουσίας του«Π.Ο.Φ.Σ.» προς την κοινωνία.

6.8.2.Λειτουργεί ως συντονιστικό όργανο του Εφόρου Έργων και του Εφόρου Εκδηλώσεων για τον καλύτερο προγραμματισμό των εν γένει δράσεων του«Π.Ο.Φ.Σ.» και εκδίδει δελτία τύπου σε συνεννόηση με το Πρόεδρο και τον Γ.Γ. του Δ.Σ. του Ομίλου.

 

Ά ρ θ ρ ο    7ο

 

Ελεγκτική    Επιτροπή

 

 7.1.0.H   Ελεγκτική   Επιτροπή   αποτελείται  από τρία  (3)  τακτικά μέλη και συγκροτείται σε σώμα εντός πέντε (5)  ημερών  από την  εκλογή  των μελών της  από την Γενική  Συνέλευση,   εκλέγουσα Πρόεδρο και Γραμματέα.

7.2.0.H Ελεγκτική Επιτροπή δεν διεξάγει διοικητικό έλεγχο, αλλά:

7.2.1.Ελέγχει την οικονομική διαχείριση των χρήσεων της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο εκλέγεται, και υποβάλλει κατ’ έτος έκθεση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

7.2.2.Κατά τη διάρκεια της θητείας της και σε τακτά χρονικά διαστήματα δικαιούται να ζητά από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέτει υπόψη της τα στοιχεία της διαχείρισης, το οποίο είναι υποχρεωμένο να της τα παρέχει και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το έργο της.

7.2.3.Τηρεί βιβλίο πρακτικών, εις το οποίο αναγράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της καθώς και τις εκθέσεις της.

7.2.4. Θεωρεί  τα αριθμημένα διπλότυπα των αποδείξεων είσπραξης,  των γραμματίων είσπραξης και των ενταλμάτων πληρωμής, και καταχωρεί ενυπόγραφα τις θεωρήσεις τους στις τελευταίες σελίδες του σχετικού  ως άνω βιβλίου πρακτικών.

7.2.5.Kατά τον έλεγχο της χρήσης, σε περίπτωση απουσίας κάποιου τακτικού μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής, καλείται το κατά σειρά συγκεντρώσεως ψήφων προτιμήσεως πρώτο αναπληρωματικό.

7.2.6.H Ελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση με θέματα διαχειριστικά σύμφωνα με τον όρο 5.7.2. του παρόντος. 

7.2.7.Tα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ά ρ θ ρ ο    8ο

 

Επιτροπές 

 

 8.1.Οι αντιπρόσωποι στην επιτροπή Αγώνων, η επιτροπή της Ταχυπλοΐας, η επιτροπή της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης αλλά και όλες οι άλλες επιτροπές συνθέτονται για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων του ομίλου και αποτελούνται από τρία  (3)  τακτικά μέλη και συγκροτούνται σε σώμα εντός πέντε (5)  ημερών  από την  επιλογή - διόριση των μελών τους  από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος της επιτροπής επιλέγεται - διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8.2.Τηρούν βιβλίο πρακτικών εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εις το οποίο αναγράφουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων τους καθώς και τις εκθέσεις τους.

8.3.Tα μέλη των Επιτροπών πρέπει να είναι τακτικά και οικονομικά ενήμερα και δίνατε να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Ά ρ θ ρ ο   9ο

Αντιπρόσωποι σε υπερκείμενες οργανώσεις.

9.1. Η αντιπροσώπευση του «Π.Ο.Φ.Σ.» σε υπερκείμενο Οργανισμό  (Ομοσπονδία, Συνομοσπονδία κ.λ.π.) γίνεται μόνο από εκλεγμένους από την Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπους, οι οποίοι δύνανται να είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή των άλλων οργάνων του Ομίλου.

9.2. Τα υποψήφια τακτικά και οικονομικά ενήμερα μέλη θα πρέπει επίσης να τηρούν τις προϋποθέσεις που ζητούν τα καταστατικά των οργανώσεων αυτών (Ομοσπονδία, Συνομοσπονδία κ.λ.π.).

9.3.  Άλλος τρόπος αντιπροσώπευσης εκτός από τον αναφερόμενο στο παρόν απαγορεύεται απολύτως.

   

Ά ρ θ ρ ο   10ο

Εφορευτική  Επιτροπή – Αρχαιρεσίες

10.1.HΓενική Συνέλευση για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων σε Ομοσπονδία, Συνομοσπονδία κ.λ.π. υπερκείμενες Οργανώσεις, εκλέγει μεταξύ των μελών της, που δεν υποβάλλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο κ.λ.π. όργανα του Ομίλου, τριμελή (3μελή) εφορευτική επιτροπή, με Πρόεδρο και 2 μέλη η οποία επιμελείται της διεξαγωγής της ψηφοφορίας που είναι μυστική.

10.2.Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο τον εκλογικό κατάλογο, που περιλαμβάνει τους αντιπροσώπους των ταμειακά εν τάξει μελών, τα ψηφοδέλτια, τους φακέλους και τη σφραγίδα του Ομίλου. Ελέγχει αν υπάρχει επαρκής αριθμός ψηφοδελτίων, μεριμνά για την καταλληλότητα της κάλπης, καθώς και για κάθε σχετικό με τις αρχαιρεσίες ζήτημα. Τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο αυτών που ψήφισαν.

 

10.3.0.Αίτηση υποψηφιότητας για την εκλογή τους στα όργανα διοίκησης και ευθύνης του «Π.Ο.Φ.Σ.» μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο τα ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη επτά (7), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την ημερομηνία, που ανακοινώθηκε ότι θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες.

 

10.4.0. Αίτηση υποψηφιότητας για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα όργανα διοίκησης και ευθύνης του «Π.Ο.Φ.Σ.» δεν μπορούν να υποβάλλουν:

 

10.4.1. Τα μέλη που ανήκουν στο τυχόν προσωπικό του «Π.Ο.Φ.Σ.» και για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας τους, οι υπάλληλοι άλλης Ενώσεως, Ομίλου, Οργανισμού με αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με αυτούς που έχει ο «Π.Ο.Φ.Σ.».

10.4.2. Οι έμποροι θαλασσίων ειδών, φουσκωτών σκαφών ή ειδών αυτών,  δημοσιογράφοι σε θέματα θαλασσίου ενδιαφέροντος, οι ίδιοι, οι σύζυγοι, τα τέκνα, οι γονείς αυτών και γενικά οι πρώτου βαθμού συγγένειας μαζί τους. Να είναι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές ή μέλη Δ.Σ. κάθε μορφής εταιρείας που έχει ως αντικείμενο την εμπορία ή/και την κατασκευή κάθε είδους σκαφών ή θαλασσίων και ναυτιλιακών ειδών καθώς και εκδόσεις εντύπων θαλασσίου ενδιαφέροντος.

10.4.3.Όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, ή να έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για πράξεις, που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, ή να έχουν στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, ή έχουν τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα, από οιοδήποτε χώρο δράσης τους, που επισύρει στέρηση του δικαιώματος να διοικούν ή να είναι μέλη οποιουδήποτε σωματείου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

10.4.4Όσοι είναι παράλληλα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ή λοιπών Οργάνων Διοίκησης σε Ομίλους, Συλλόγους, Σωματεία, Οργανώσεις και Οργανισμούς, με αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με αυτούς που έχει ο «Π.Ο.Φ.Σ.», εκτός και αν αντιπροσωπεύουν ή έχουν διοριστεί από τον «Π.Ο.Φ.Σ.».

10.5.Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριών (3) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων συντάσσει ένα (1) ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους για κάθε ένα από τα τρία (3) όργανα διοίκησης (Δ.Σ., Ε.Ε., ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΟ) και ανακοινώνει το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων και αναρτά το σχετικό πίνακα στα γραφεία του Ομίλου.

10.6.0.Την ημέρα των αρχαιρεσιών και πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή:

10.6.1.Παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, τη σφραγίζει και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας.

10.6.2.  Η ψηφοφορία διαρκεί έως ότου ψηφίσουν όλοι όσοι επιθυμούν, δηλαδή και πέρα από το χρονικό όριο, που όριζε η πρόσκληση αν δεν πρόλαβαν μέλη να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, εφόσον φυσικά είναι παρόντες στον χώρο των αρχαιρεσιών.    

10.6.3.Διανέμει στα μέλη, που ψηφίζουν φακέλους, οι οποίοι φέρουν τη σφραγίδα του Ομίλου, καθώς και το ψηφοδέλτιο. Πριν κάθε ψηφοφόρος τοποθετήσει το φάκελο με το ψηφοδέλτιο του μέσα στην κάλπη, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής θέτει την υπογραφή του στο σημείο επικόλλησης του φακέλου.

10.6.4.Στο τέλος της ψηφοφορίας κάνει φανερή διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες καθώς και τους επιλαχόντες, κατά σειρά πλήθους συγκέντρωσης σταυρών προτίμησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 παράγρ. 3 του παρόντος, και συντάσσει πρακτικό, το οποίο καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, με την συνεργασία απάντων των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, τα οποία και το υπογράφουν. 

10.6.5.Άκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια εκείνα, που παραβιάζουν κατάφωρα το απόρρητο της ψηφοφορίας, φέροντα διάφορα διακριτικά ή εάν έχουν αριθμό σταυρών προτίμησης διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στο άρθρο 10 παρ. 2 του παρόντος ή αν έχουν τοποθετήσει σταυρό προτίμησης άλλου χρώματος, πλην μαύρου ή κυανού.

10.6.6.Ενστάσεις υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Hεφορευτική επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και ανακοινώνει την απόφαση της.

 

10.7.  Tο εκλογικό υλικό παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή στο Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις συγκροτηθεί αυτό σε σώμα, φυλάσσεται δε στα γραφεία του «Π.Ο.Φ.Σ.»,σε ιδιαίτερο χώρο, υπ’ ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για έξι (6) μήνες, διάστημα, κατά το οποίο μπορεί να ασκηθεί αγωγή εις το αρμόδιο Δικαστήριο.

 

Ά ρ θ ρ ο   10ο

Εκλογικό   Σύστημα

 

11.1.Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, και των Αντιπροσώπων σε υπερκείμενο όργανο γίνεται με το πλειοψηφικό σύστημα. (σύστημα σχετικής πλειοψηφίας).

11.2.Το ψηφοδέλτιο για τα όργανα διοίκησης είναι ένα και ενιαίο, ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας παρατάξεων. Τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων γράφονται σε αυτό κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά.

Σε κάθε ψηφοδέλτιο, επί ποινή ακυρότητας του ψηφοδελτίου τίθενται, τουλάχιστον ένας (1) και όχι πλέον των πέντε (5), σταυροί προτίμησης, χρώματος μαύρου ή κυανού για την εκλογή των  μελών του Δ.Σ., έως δύο (2) σταυροί προτίμησης των άνω χρωμάτων για την εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής και έως δύο (2) σταυροί προτίμησης των αυτών ως άνω χρωμάτων  για την υπερκείμενη οργάνωση.

11.3.Από κάθε ψηφοδέλτιο εκλέγονται κατά σειρά συγκέντρωσης πλήθους αριθμού σταυρών προτίμησης οι πλειοψηφούντες. Αναπληρωματικοί είναι όσοι έχουν σειρά επιτυχίας μετά την συμπλήρωση του αριθμού των  τακτικών μελών κάθε οργάνου διοίκησης και έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον πέντε (5) ψήφους.

11.4.Σε περίπτωση, που στην τελευταία θέση των τακτικών μελών έκαστου οργάνου, προκύπτει ισοψηφία μεταξύ των εκλεγέντων, μετά την καταμέτρηση των σταυρών, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή, προκειμένου να προκύψει το πρόσωπο, το οποίο θα λάβει την θέση αυτή.

 

Άρθρο 12ο

Πειθαρχικός Έλεγχος

 

Σε περίπτωση παραβάσεως των προβλέψεων του παρόντος καταστατικού, του νόμου και των αποφάσεων της Γ.Σ. του «Π.Ο.Φ.Σ.», από τα μέλη της ή για σπουδαίο λόγο είναι δυνατόν να τους επιβληθούν οι ακόλουθες ποινές κατά την ευθύς κατωτέρω προβλεπόμενη διαδικασία.

 

12.1.0. Προβλεπόμενες ποινές

12.1.1. γραπτή επίπληξη

12.1.2.προσωρινή αποβολή έως δύο (2) έτη, που συνεπάγεται την απαγόρευση              της συμμετοχής του σε κάθε μορφής και πάσης φύσεως εκδηλώσεις που οργανώνει ή θέτει υπό την αιγίδα του ο«Π.Ο.Φ.Σ.».

12.1.3.οριστική αποβολή και διαγραφή του.

 

12.2.0. Διαδικασία και όργανα επιβολής των ποινών.

12.2.1. Οι δύο πρώτες ποινές επιβάλλονται, κατά πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από προηγούμενη έγγραφη πρόσκληση προς διατύπωση των απόψεων του στο υπό κατηγορία μέλος, στην οποία πρόσκληση επί ποινή ακυρότητας της θα αναφέρονται οι κατηγορίες, ως προς τις οποίες αυτό θα πρέπει να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του για να υπερασπισθεί τον εαυτό του. Οι έγγραφες απόψεις του υπό κατηγορία μέλους υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία, που αυτό έλαβε γνώση των αποδιδόμενων σε αυτό κατηγοριών, δυνάμει της ανωτέρω πρόσκλησης. Το έγγραφο αυτό, το οποίο περιέχει τις άνω απόψεις του υπό κατηγορία μέλους αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα

12.2.2.  Για να ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί πειθαρχικών θεμάτων εις βάρος μέλους πρέπει αυτό να συνεδριάσει σε ειδική προς τούτο συνεδρία, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκτέλεση των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του.

12.2.3.  Το Διοικητικό Συμβούλιο του«Π.Ο.Φ.Σ.»,κατά την άσκηση των πειθαρχικών του αρμοδιοτήτων, με αιτιολογημένη απόφαση του και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών του, δικαιούται να επιβάλει είτε την ποινή της έγγραφης επίπληξης είτε την ποινή της προσωρινής αποβολής έως δύο (2) έτη.

12.2.4.  Εφόσον το υπό κατηγορία μέλος παρά το γεγονός ότι προσκλήθηκε νομίμως, κατά τα ανωτέρω, δεν προσήλθε για διατύπωση των απόψεών του, θεωρείται ότι αποδέχεται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. 

    12.2.5. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογήσει ότι η αποδιδόμενη κατηγορία στο

    μέλος, επισύρει την ποινή της οριστικής αποβολής και διαγραφής του,

παραπέμπει την υπόθεση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ομίλου, η οποία θα συνεδριάσει για τον συγκεκριμένο σκοπό και μόνο. Έως την σύγκληση της Γ.Σ., το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να επιβάλει στο υπό κατηγορία μέλος την επιβολή της ποινής της προσωρινής αποβολής έως την οριστική εκδίκαση της αποδιδόμενης κατηγορίας στο μέλος.

 

12.3.Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής, που γίνεται με την ίδια διαδικασία, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του αναγνωρίσει ότι η επιβληθείσα ποινή επεβλήθη στηριχθείσα σε εσφαλμένα στοιχεία .

 

12.4.0.Η διαδικασία για την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης είναι η αυτή που ισχύει ως άνω και για την διαδικασία ενώπιον του Δ.Σ., ασκούντος πειθαρχική αρμοδιότητα. Τα αυτά ισχύουν και ως προς την κλήτευση του μέλους, στο οποίο έχει αποδοθεί η κατηγορία. Εφόσον το υπό κατηγορία μέλος παρά το γεγονός ότι προσκλήθηκε νομίμως, κατά τα ανωτέρω, δεν προσήλθε για διατύπωση των απόψεών του, θεωρείται ότι αποδέχεται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

  12.4.1.  Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της πειθαρχικής του αρμοδιότητας, επιτρέπεται προσφυγή του ενδιαφερομένου μέλους, στην Γενική Συνέλευση των μελών του«Π.Ο.Φ.Σ.»,η οποία στην περίπτωση αυτή λειτουργεί ως το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του.

12.4.2. Η προσφυγή αυτή ασκείται με ιδιαίτερο έγγραφο απευθυνόμενο προς το Γενικό Γραμματέα  του«Π.Ο.Φ.Σ.»,μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημέρα, που το ενδιαφερόμενο μέλος έλαβε γνώση της εις βάρος του απόφασης. Η προσφυγή αυτή ασκείται με την προβολή των λόγων, για τους οποίους το θιγόμενο μέλος κρίνει ότι εσφαλμένως το Δ.Σ. του έχει επιβάλει την αντίστοιχη ποινή.

12.4.3.Η Γ.Σ. του«Π.Ο.Φ.Σ.»,συνεδριάζει για την άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοτικής της αρμοδιότητας σε ειδική προς τούτο συνεδρίαση της, στην ημερήσια διάταξη της οποίας δεν θα υπάρχει άλλο θέμα ημερήσιας διάταξης, πλην αυτό της άσκησης της πειθαρχικής αρμοδιότητας της.

12.4.4.Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις της Γ.Σ. κατά την άσκηση των πειθαρχικών δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων της, είτε αυτή λειτουργεί σε πρώτο βαθμό είτε σε δεύτερο βαθμό, λαμβάνονται όταν αυτή είναι σε απαρτία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της.

12.4.5.Το υπό κατηγορία μέλος, εάν συμμετέχει στα άνω πειθαρχικά – δικαιοδοτικά όργανα δεν επιτρέπεται να συμμετέχει ούτε στην σύνθεσή τους ούτε να ψηφίζει κατά την έκδοση της αποφάσεως τους κατά την σύγκληση τους για να κρίνουν την εις βάρος του κατηγορία. Σε περίπτωση που για τον λόγο αυτόν δημιουργηθεί πρόβλημα ελλείψεως απαρτίας του πειθαρχικού οργάνου, τότε για την επίτευξη απαρτίας θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 6.1.1. του παρόντος.

12.4.6.Καθ’ όλων των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται άσκηση αγωγής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, από αυτόν ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γ.Σ. κατ’ άρθρο 101 του Αστικού Κώδικα. Η σχετική αγωγή κοινοποιείται στο εναγόμενο πρόσωπο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Δ’

 

                                 ΓENIKEΣ  ΔIATAΞEIΣ

 

                                       Ά ρ θ ρ ο   13ο

 

13.1.Ο«Π.Ο.Φ.Σ.», είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις διατάξεις  του Αστικού Κώδικα, ως και κάθε άλλη σχετική περί ενώσεως προσώπων διάταξη.

13.2.Tο Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό για την καλή και εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου. OΕσωτερικός Κανονισμός μπορεί να περιλαμβάνει κανονισμό λειτουργίας εντευκτηρίου, κ.λ.π.   

13.3.Κανένα μέλος των οργάνων διοίκησης και ευθύνης του«Π.Ο.Φ.Σ.»,δικαιούται υλικής αμοιβής για τις προς τον«Π.Ο.Φ.Σ.»,υπό οιανδήποτε ιδιότητα ή μορφή παρεχόμενες υπηρεσίες του.

13.4.Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση μπορεί να απονείμει διπλώματα ευφήμου μνείας σε μέλη του Ομίλου ή σε πρόσωπα για την ιδιαίτερα αξιόλογη προσφορά τους προς την υλοποίηση των σκοπών του καθώς και έπαθλα στους νικητές θαλασσίων αγώνων.

13.5.  Κάθε περίπτωση, που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό θα

ρυθμίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις και το Νόμο, ενώ το σύνολό του θα ερμηνεύεται κατά το εν γένει πνεύμα του παρόντος.

13.6.Ο«Π.Ο.Φ.Σ.»,είναι ανεξάρτητος οργανισμός με διοικητική και οικονομική αυτονομία.

13.7.Ο«Π.Ο.Φ.Σ.»,είναι δυνατό, με απόφαση της Γ.Σ. να γίνει μέλος υπερκειμένου εθνικού Οργανισμού όπως είναι η Ομοσπονδία (π.χ. ή Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.) , η Συνομοσπονδία ή άλλου υπερεθνικού ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής ως είναι τα Βαλκάνια, η Μεσόγειος, η Ευρώπη κλπ. που έχει τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς και να εκλέξει τόσους αντιπροσώπους της όσους προβλέπει το καταστατικό της υπερκείμενης οργάνωσης.

 

 

Ά ρ θ ρ ο  14ο

 

Απονομή τιμητικών διακρίσεων.

 

14.1.  E υ ε ρ γ έ τ ε ς του«Π.Ο.Φ.Σ.»,ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση αυτοί που από χαριστική αιτία της μεταβιβάζουν χρηματικά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία αξίας πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, και M ε γ ά λ ο ι   E υ ε ρ γ έ τ ε ς, αυτοί που από χαριστική αιτία της μεταβιβάζουν, χρηματικά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία πάνω από είκοσι χιλιάδες (50.000) ευρώ.

14.2.  Tα παραπάνω ποσά μπορούν να αναμορφώνονται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

 

Ά ρ θ ρ ο  15ο

 

Σφραγίδα του«Π.Ο.Φ.Σ.»

 

15.1.H σφραγίδα του«Π.Ο.Φ.Σ.»,είναι κυκλική με ακτίνα δύο (2)  εκατοστών του μέτρου, φέρουσα ένα εσωτερικό δακτύλιο. Εντός του εσωτερικού δακτυλίου υφίσταται η παράσταση του σήματος αυτής.

15.2.Στη βάση του εσωτερικού δακτυλίου αναγράφεται το έτος ιδρύσεως του και ο διακριτικός του τίτλος Π.Ο.Φ.Σ., ενώ περιμετρικά αναγράφεται ολογράφως ο τίτλος ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ.».                                                                            

 

 

Ά ρ θ ρ ο   16ο

 

                                                 Διάλυση του « Π.Ο.Φ.Σ.»

 

16.1.H διάλυση του«Π.Ο.Φ.Σ.»,μπορεί να αποφασισθεί σε ειδική καταστατική Γενική Συνέλευση τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5.8.3. του παρόντος.

16.2.Σε περίπτωση διάλυσης του«Π.Ο.Φ.Σ.»,εάν έχει λειτουργήσει με περιουσιακά στοιχεία, τα οποία του έχουν χρυσιδανεισθεί από τα μέλη του, τότε αυτά επιστρέφονται σε αυτά, εάν όμως έχει αποκτήσει δική του περιουσία, αυτή διατίθεται στο «ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ S.O.S.» εκτός αν διαφορετικά αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μελών του.

 

 

Ά ρ θ ρ ο  17ο

 

Tο παρόν καταστατικό αποτελείται από δέκα επτά (17) άρθρα, περιληφθέντα σε 22 σελίδες και υπογράφεται σε όλες τις σελίδες του από τα μέλη του«Π.Ο.Φ.Σ.».

 

Ηράκλειο, 10.12.2008