ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

 

1. 3 φωτογραφίες διαβατηρίου.

2. Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης επικυρωμένη.

3. Φωτοτυπία Ταυτότητας επικυρωμένη.

4. Υπεύθυνη Δήλωση από Λιμενική Αρχή

5. 2 παράβολα των 3€

6. Βιβλίο Ύλης 17,64€  


α) με εξετάσεις + 50€    β) χωρίς εξετάσεις + 50€  

7. H ημερομηνία και ώρα συμμετοχής στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους θα ορίζονται εντός 18 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής και πρωτοκόλλησης της αίτησης. Σε περίπτωση αποτυχίας ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης από την επόμενη ημέρα.

8. Ανεξαρτήτως ηλικίας ο ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στις εξετάσεις ή να ανανεώνει, ανά τριετία, την άδεια χειριστή μετά το 65ο έτος της ηλικίας του, θα έχει τη δυνατότητα να προσκομίζει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης οχήματος.

9. Αν κάποιος αποτύχει στη θεωρητική εξέταση θα μπορεί να συμμετάσχει αμέσως μετά στην πρακτική εξέταση για απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ

 

1. Αίτηση ιδιοκτήτη του σκάφους.

2. Βεβαίωση κατασκευαστή ότι το σκάφος είναι αξιόπλοο. Βεβαίωση του κατασκευαστή ότι το σκάφος κατασκευάστηκε σύμφωνα με όλους τους κανόνες της ναυτικής τεχνολογίας για την κατηγορία του και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για τη διενέργεια θαλασσίων πλόων. Στην ίδια βεβαίωση αναγράφονται το ύψος εξάλων με πλήρη φόρτο, η ολική χωρητικότητα (για τα υπόχρεα σκάφη), το μήκος των διατιθεμένων σελμάτων, ο αριθμός επιβαινόντων, το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φορτίου και επιβαινόντων, η ύπαρξη κλειστού καταστρώματος ή στεγανών χώρων που να κρατούν το σκάφος στην επιφάνεια της θάλασσας μετά την κατάκλυση των ανοικτών χώρων καθώς και ο τύπος, το είδος και η μέγιστη συνεχής ιπποδύναμη της μηχανής.

3. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια που αναγράφονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων ανάλογα με τα τοπικά όρια ισχύος της άδειας, ότι είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και ότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξεως της ισχύος τους.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αναγραφόμενος στην αίτηση ΑΦΜ είναι αληθινός και μοναδικός καθώς και η ΔΟΥ στην οποία ανήκει.

5. Τετραπλότυπο 20,54 EURO για την αγορά εντύπου άδειας εκτελέσεως πλόων.

6. Φωτογραφία ιδιοκτήτη.

7. Τριπλότυπο 3 EURO (ο αριθμός τριπλοτύπου αναγράφεται εις την άδεια).

8. Τετραπλότυπο 5 EURO

9. Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους Κοινόχρηστους χώρους των λιμένων. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο.

10. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ιδιοκτήτη.

11. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ιδιοκτήτη.

 

 

 

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

(ΔΕ.Κ.Π.Α.)

 

  • ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ:

ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 7 ΜΕΤΡΩΝ

 

  • ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:

Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ ΚΑΙ

ΕΝΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Υ. ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ (ΚΑΕ) 3435 ΥΨΟΥΣ 29,35€

 

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ (e-paravolo)

ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.gsis.gr

2) ΕΠΙΛΟΓΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ/e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ

3) ΕΠΙΛΟΓΗ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ:

4) ΕΠΙΛΟΓΗ : ΓΙΑ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ:

5) ΕΠΙΛΟΓΗ:

ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ/ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ: ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΔΕΚΠΑ)
  • ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ: ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΔΕΚΠΑ
  • ΛΟΙΠΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΦΜ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Κ.ΛΠ)